Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
428656
   

computer nioksoНационалният център за повишаване на квалификацията (НЦПКПС), съвместно с Регионалните управления на образованието организира обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка) в сила от учебната 2018/2019 година.
В обученията по програма „Компютърно моделиране“ взеха участие 2330 бр. учители, от общо планирани за страната 2520 учители. Обученията се проведоха в периода от 11 юни до 02 август 2018 г. в рамките на 32 академични часа.
Регионалните управления на образованието организираха провеждането на обученията в областните градове и градовете, определени от Началника на всяко РУО.
Участниците в обученията бяха определени от всяко РУО, така че да бъде обезпечено всяко училище и обхванати заложените 71,4% от всички преподаващи в дневна форма на обучение в трети клас през учебната 2018/2019 г.
Всички регионални управления на образованието стриктно изпълниха на 100 % заложените индикатори, с изключение на РУО – София-град, където процентът на изпълнение е 58 %. В РУО София-град и РУО Пловдив бяха обучени голям брой учители от едно училище, без това да е необходимо.
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти издаде удостоверения съгласно чл. 48, ал.1, т.1 на Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за 2 квалификациони кредита на всички учители, взели участие в обученията.
Основна задача на програмата по компютърно моделиране е внедряване на информационнните технологии в съвременното училище.
С въвеждане на новата учебна дисциплина по компютърно моделиране се цели изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. В резултат на обученията по програмата, учителите придобиват знания и умения за работа с визуални среди за програмиране и получават методически компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране в началното училище. Учителите придобиват умения, обучавайки учениците как да използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации.
Обучението по програма компютърно моделиране бе с практическа насоченост и включи активна работа на обучаемите с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми и по другите учебни предмети. Обратната връзка от преподавателите дава много добра оценка на проведените обучения, успешно усвояване на материала от обучаемите и стриктно изпълнение на поставените задачи. Като цяло обученията са проведени според очакванията на обучителите, на места с малки технически затруднения.


Като основа за практически задачи и визуално асимилиране на материала в процеса на обучение са използвани платформата CODE и платформата за визуално програмиране Scratch. Платформата CODE включва безплатни уроци по кодиране, представени под формата на ролеви и логически игри. Програмният език използван от платформата е JavaScript, който е един от най-популярните в световен мащаб.
Платформата Scratch дава възможност лесно да се овладеят технически умения по програмиране, да се анимират обекти, дава възможност за работа в екип.
Обучителите по програма компютърно моделиране изразяват мнение, че всички учители, взели участие в обученията са с добра, до много добра компютърна грамотност.
С цел да проследи степента на удовлетвореност на педогозите от участието им в обученията по компютърно моделиране, Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти предостави на учителите линк за връзка и възможност да попълнят On-line въпросник, чрез който да се проследи тяхното мнение за програмата на обучение, оценките и впечатленията им от обучителите по програмата и цялостна организация и провеждане на обученията.
Учителите, взели участие в обученията по програма компютърно моделиране в периода 11.06.2018 г. – 02.08.2018 г. са предимно жени – 95,2 %. на възраст 46-55 години.

12


Участниците в обученията изразяват своята удовлетвореност от подбрания екип от обучители и дават висока оценка на тяхната компетентност, на използваните интерактивни методии и съвременни информационни технологии в процеса на обучението.

 

34

 

Учителите изразяват своето задоволство от актуалността и полезността на програмата и от представената актуална информация по темата.

56

 

Участниците в обученията дават висока оценка и по отношение на организацията на учебния процес, техническата осигуреност на обученията и предоставената материално – техническата база.

78

 

 Участниците в обученията, проведени в периода 11.06.2018 г. – 02.08.2018 г. изразяват своето задоволство от подбрания екип от преподаватели, учебната програма и усвоените нови знания, умения и компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране.

 

 

 

   
© НЦПКПС