Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444709
   

Конкурс „Добър директор”

 

Изработване на модели на училищни политики в контекста на рейтинг и оценяване  на училищата

 

                През 2007г. Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието, тогава (НИОД), организира конкурс на тема «Добър директор».

 

                Конкурсът се проведе в два етапа: онлайн тест и изработване на училищни политики

 

 

 

 1.1.  Първи етап - Онлайн тест

 

 1. Дата и място на провеждане: 30 и 31. 08. 2007г., онлайн
 2. Тестът съдържа 30 въпроса от затворен тип с един верен отговор по темите от Първи обучителен модул в НИОД „Управление на училището”
 3. Всеки верен отговор се оценява с 1 точка. Максимален брой точки-30.
 4. Резултатите от теста се получават автоматично в реално време в момента на приключване работата по теста и изпращането на отговорите
 5.  Класирани 94 участника с резултати  от 30 до 26 т. включително.

 

1.2.  Втори етап - Изработване на модели на училищни политики в контекста на рейтинг и оценяване  на училищата

 

 1. Дата и място на провеждане: 07, 08 и 09.11. 2007г., гр. Гоце Делчев
 2. Класираните директори се разделят на случаен принцип в 10 групи и работят по 5 предварително определени теми с модератори по темите:
  • Училищна политика за превенция на отпадащи ученици

 

  • Училищна политика за интеркултурно образование
  • Училищна политика за партньорство с местното самоуправление
  • Училищна политика за партньорство с родителите. Училищно настоятелство
  • Училищна политика за изграждане имидж на организацията

 

                Изработените модели се представят под формата на презентации от групите.

 

                Моделите се оценяват по следните критерии:

 

 1. Кореспонденция на модела със стратегиите на МОН за училищно образование
 2. Адекватност на  социалните, икономически, демографски, политически и културни фактори
 3.  Иновативност на модела
 4.   Практическа приложимост на модела
 5.  Умение за работа в екип
 6.  Умения за презентиране
 7.  Техническо изпълнение

 

 1. Комисията оценява предложените модели по приложената оценъчна карта

 

  • максимален брой точки за 1 критерий – 5т.
  • максимален брой точки общо – 35т.

 

        3.    На първо място се класира екипът, получил най-висок брой точки

 

 

 

Целева група: 94 директора на училища, класирани на първия етап на конкурса        

 

        

 

Модератори: Преподаватели СУ, ЮЗУ, обучители към НИОД по съответните теми, експерти от Националното сдружение на общините, експерти от Асоциация Родители.

 

 

 

Гости:

 

МОН-  Зам.-министър Мукаддес Налбант, кмет гр. Гоце Делчев Владимир Москов, директор дирекция ККСО Милка Коджабашиева, директор дирекция ККР Цонка Кенарова, Директор дирекция „Човешки ресурси” Антон Станков, Началник РИО София-град Ваня Кастрева, Началник РИО Благоевград Огнян Соколов, Гинка Чавдарова, НСОРБ, представители на община Гоце Делчев, представители на работодателски организации в системата на средното образование

 

 

 

Комисия: Представители на МОН, НИОД, НСОРБ, работодателски организации, организации на родителите

 

 

 

Резултати:

 

 • подготовка на екипи и съмишленици за разработване и внедряване на система за оценка на училищата /рейтинг на училищата/ по Националната програма за диференцирано заплащане
 • изработване и разпространение в училищата на добри практики
 • оценяване компетенциите на директорите за партньорство и работа в екип
 • мониторинг на ефективността на проведените обучения посредством практическото им приложение в училище

 

   
© НЦПКПС