Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444648
   

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец януари 2016г.

Тема
Брой часове
Период на обучение
Брой обучаеми
Обучаеми
Обучител
РИО
Иновативната класна стая.
Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието.
Добри електронни практики за   е-обучение - 2016-2017 година за 1-4клас.
16 часа 25-27.01.2016г.  

учители

1-4 клас

Никола Кицевски

Румен Бакалов

Владимир Шулев

 
Иновативната класна стая.
Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието.
Добри електронни практики за   е-обучение - 2016-2017 година за 5-7 клас с електронни учебници.
16 часа 25-27.01.2016г.   учители 5-7 клас

Никола Кицевски,

Румен Бакалов,

Владимир Шулев

 

 

Иновативната класна стая.
Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието.
Добри електронни практики за   е-обучение - 2016-2017 година за 8-12 клас с електронни учебници.

 

16 часа 27-29.01.2016г.  

учители 8-12

клас

Никола Кицевски

Румен Бакалов

Владимир Шулев

 

 

Иновативната класна стая.
Базови методи за ефективно внедряване на ИКТ в образованието.
Добри електронни практики за   е-обучение - 2016-2017 година.

 

16 часа 27-29.01.2016г.  

директори,

пом. директори

Никола Кицевски

Румен Бакалов

Владимир Шулев

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец февруари 2016г.

Тема
Брой часове
Период на обучение 
Брой обучаеми
Обучаеми
Обучител
РИО
Приобщаващо образование в основното училище.
16 часа
03-05.02.2016
 
  Директори И. Дерижан  
Система за комуникация чрез проследяване на погледа: приложението й в учебния процес за деца със СОП.
16 часа
03-05.02.2016
 
  Учители, психолози, логопеди и ресурсни учители.
М. Гринберг
 
Агресия, управление и трансформация на конфликти в училище. Превенция на девиантното поведение.
16 часа
08-10.02.2016
 
  Директори и учители Г. Вълчев  
Агресия, управление и трансформация на конфликти в училище. Превенция на девиантното поведение.
16 часа
08-10.02.2016
 
  Директори и учители И. Дерижан  
Система за комуникация чрез проследяване на погледа: приложението й в учебния процес за деца със СОП. 16 часа
10-12.02.2016
 
  Учители, психолози, логопеди и ресурсни учители. М. Гринберг  
Агресия, управление и трансформация на конфликти в училище. Превенция на девиантното поведение. 16 часа
10-12.02.2016
 
  Директори и учители Г. Вълчев  
Образователно ограмотяване на деца и ученици в прехода от предучилищна към училищна степен 16 часа
15-17.02.2016
 
  Нач. учители Е. Евгениева  
Формиране на управленски компетентности- управление на човешките ресурси и времето. Планиране и училищна документация. 16 часа
15-17.02.2016
 
  Директори на ДГ В. Стоилова  
Формиране на управленски компетентности- управление на човешките ресурси и времето. Планиране и училищна документация. 16 часа
22-24.02.2016
 
  Новоназначени директори и ВРИД В. Стоилова  
От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование. 16 часа
22-24.02.2016
 
  Директори В. Димова  
От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование. 16 часа
24-26.02.2016
 
  Директори И. Панайотов  

От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование.

16 часа
24-26.02.2016
 
  Директори В. Димова  

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец март 2016г.

Тема
Брой часове
Период на обучение 
Брой обучаеми
Обучаеми
Обучител
РИО
Управление на позитивната педагогическа среда в детската градина
16 часа
07-09.03.2016
 
  Директори
 на
ДГ
И. Дерижан  
Формиране на управленски компетентности – управление на човешките ресурси и времето. Планиране и училищна документация
16 часа
07-09.03.2016
 
 
Новоназначени
директори
и
ВРИД
В. Стоилова
 
Професионалният стрес при директора. Техники контрол и превенция на стреса.
16 часа
09-11.03.2016
 
  Директори И. Дерижан  

Иновативната класна стая. Интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Добри практики с технологиите "Енвижън", приложение на електронни учебници и платформи в учебния процес, практически инструментариум за работа на учителя с информационни ресурси.

 

16 часа
09-11.03.2016
 
  Учители Н. Кицевски
Румен Бакалов
 
Иновативната класна стая. Интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Добри практики с технологиите "Енвижън", приложение на електронни учебници и платформи в учебния процес, практически инструментариум за работа на учителя с информационни ресурси. 16 часа
9-11.03.2016
 
  Учители Н. Кицевски
Румен Бакалов
 
От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона на предучилищното и училищно образование 16 часа
14-16.03.2016
 
  Директори В. Димова  

Иновативната класна стая. Интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Добри практики с технологиите "Енвижън", приложение на електронни учебници и платформи в учебния процес, практически инструментариум за работа на учителя с информационни ресурси.

16 часа
14-16.03.2016
 
  Учители Н. Кицевски
Румен Бакалов
 

Иновативната класна стая. Интерактивни методи за обучения с информационни и комуникативни технологии в училище. Добри практики с технологиите "Енвижън", приложение на електронни учебници и платформи в учебния процес, практически инструментариум за работа на учителя с информационни ресурси.

16 часа
14-16.03.2016
 
  Директори Н. Кицевски
Румен Бакалов
 
Същност на дуалната система 16 часа
16-18.03.2016
 
   директори на професионални гимназии А. Кацарова  
От контрол към оценяване. Съвременни подходи за обективно измерване на труда на учителя през призмата на Закона за предучилищното и училищното образование. 16 часа
16-18.03.2016
 
  Директори В. Димова  
Кризи в училище. Действие при кризи и терористични актове. 16 часа
21-23.03.2016
 
  Директори и учители Г. Вълчев  
Инклузивното училище 16 часа
21-23.03.2016
 
  Директори и учители А. Гърбачева  
Кризи в училище. Действие при кризи и терористични актове. 16 часа 23-25.03.2016   Директори и учители   Г. Вълчев  
"Училище на различни скорости". Формите на обучение-разширяване на възможностите за достъп до образование. 16 часа 23-25.03.2016   Директори  Л. Колева  
Инклузивното училище 16 часа 28-30.03.2016   Директори и учители   А. Гърбачева  
Превенция на проблемното поведение в детската градина и училището 16 часа 28-30.03.2016   Учители  Р. Пенев  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец април 2016г.

Тема
Брой часове
Период на обучение 
Брой обучаеми
Обучаеми
Обучител
РИО
«Училище на различни скорости». Формите на обучение – разширяване на възможностите за достъп до образование.
16 часа
04-06.04.2016
 
  Директори
Л. Колева
 
Работа по проекти

16 часа
06-08.04.2016
 
 
 
Директори
и
главни учители
В. Тивидошева
 
Облачни технологии за ефективно образование в дигитална среда.
16 часа
11-13.04.2016
 
  Учители Р. Папанчева  
Облачни технологии за ефективно образование в дигитална среда.
16 часа
11-13.04.2016
 
  Учители К. Димитрова  
Развитие на управленски компетентности на директори. Организационни особености и мисловни модели на съвременното /ефективно/ училище.
16 часа
13-15.04.2016
 
  Директори В. Стоилова  
Работа по проекти
16 часа
13-15.04.2016
 
 

Директори

и главни учители

В. Тивидошева
 
Инклузивното училище
16 часа
25-27.04.2016
 
 

Директори и

учители

А. Гърбачева
 
Развитие на управленски компетентности на директори. Организационни особености и мисловни модели на съвременното /ефективно/ училище.
16 часа
25-27.04.2016
 
  Директори В. Стоилова  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ В НИОКСО

ГР. БАНКЯ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І №7

месец октомври 2016г.

Тема
Брой часове
Период на обучение 
 
Обучаеми
Обучител
Планиране, организиране и контрол в образователната институция.
16 часа
03-05-10.2016
 
  Директори
Д. Божичкова
Директорът мениджър, лидер.Надграждане на управленски умения.

16 часа
03-05-10.2016
 
 
 
Директори
В. Стоилова
 
Оптимизация на взаимодействието «образователни институции – семейство»
16 часа
05-07.10.2016
 
  Учители
Р. Пенев
 
Директорът мениджър, лидер.Надграждане на управленски умения.
16 часа
05-07.10.2016
 
 
Директори
В. Стоилова
 
Директорът мениджър, лидер.Надграждане на управленски умения.
16 часа
10-12.10.2016
 
  Директори В. Стоилова  
Работа по проекти
16 часа
10-12.10.2016
 
 

Директори

 

В. Тивидошева
 
   
© НЦПКПС