Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444703
   

Дейности по НП „Квалификация” 2014г.

 

 

Мерки

 

Дейности

 

Участници

 

Период на провеждане

I. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления

1.7. Квалификационен курс за обучение на учители с висока степен на дигитални умения на тема: „Разработване на учителски блог и методически насоки за използване на технологията в учебния процес”

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 10 - 14.11.2014г. с 60 учители

 

Лектори:

Доц. Румяна Папанчева

Доц. Красимира Димитрова

І група 16 учители – период на провеждане

10 – 12.11.2014г.

ІІ група 14 учители – период на провеждане

10 – 12.11.2014г.

ІІІ група 16 учители – период на провеждане

12 – 14.11.2014г.

ІV група 14 учители – период на провеждане

12 – 14.11.2014г.

 

II. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка

2.3. Обучение на директори  на професионални гимназии на тема: „Същност на дуалната система”

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 03 - 26.11.2014г. с 90 директори на професионални гимназии

 

Лектор: Д-р Любов Попова

 

І група 23 директори – период на провеждане  

03 - 05.11.2014г.

ІІ група 22 директори – период на провеждане

0507.11.2014г.

ІІІ група 23 директори – период на провеждане

17 – 19.11.2014г.

ІV група 22 директори – период на провеждане

2426.11.2014г.

III. Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение

3.1. Обучение на учители от детски градини, работещи с деца с обучителни трудности

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 20 - 24 октомври 2014г. с 50 учители

Лектор: Д-р Катерина Щерева

І група 25 учители – период на провеждане

20 – 22.10.2014г.

ІІ група учители – период на провеждане

22 – 24.10.2014г.

 

3.2. Обучение на учители за съгласуване на действията и взаимодействията на СПИ и ВУИ с дирекциите „Социално подпомагане” и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 2931 октомври 2014г. с 14 учители

 

Лектор:

Доц. Нели Петрова - Димитрова

 

 

14 учители – период на провеждане

2931.10.2014г.

 

 

3.3. Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете насилие и с индикаторите за разпознаването им.

Обучението ще се проведе в базата на НИОКСО в периода 20 – 22 октомври 2014г. с 21 учители

 

Лектор: Д-р Весела Банова

21 учители – период на провеждане

2022.10.2014г

 

   
© НЦПКПС