Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444668
   

                                                                                                                                                                                                

 

 

                                                                                                                      Решение на Министерски съвет № 221/23.04.2014 г.,

                                                                                                                      Приложение № 8 към т. 1, буква „з"

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ"

 

1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА

 Повишаването на качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия растеж на Република България. Решаващо условие за качествено образование са обучението и продължаващата квалификация на педагогическите кадри и свързаните с това политики, съответстващи на динамично променящите се социални и икономически условия. За да се постигнат целите, залегнали в Стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж е необходимо образователна система като цяло да заложи на мобилността и гъвкавостта, като насърчава педагогическите кадри чрез предоставяне на възможности за учене и продължаваща квалификация през целия живот, като инвестира в квалификационната дейност на педагогическите кадри, нейното качество и ефективност .

Националната програма „Квалификация" за 2014 г. е съобразена с целите и приоритетните направления, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2013-2020 г.), изготвена в изпълнение на одобрената от Европейския съвет през юни 2010 г. стратегия „Европа 2020".

Националната програма „Квалификация" за 2014 г. е ориентирана към постигане на целите и приоритетните направления, заложени в Програмата на правителството „Държавност, Развитие, Справедливост - Икономически и социални приоритети на Правителството - 2013 г." и е съобразена с една от целите на администрацията за 2014 г. -„Подобряване на качеството и на ефективността на образованието и обучението". Програмата е съобразена с политиките и мерките, заложени в Национална стратегия за учене през целия живот (2013-2020), както и с проекта на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри. Предвидените дейности са насочени към осигуряване на равен достъп до качествено образование, професионална подготовка и осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение. Програмата обхваща дейности, които са продължение на успешно реализирани мерки в националните програми до 2013 г.

>       Срок на програмата: 2014г.

>       Общ бюджет на програмата: 400 000 лв.

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

2.1. Обща цел:

Подобряване   качеството   на   българското   образование   и   обучение   чрез осигуряване на условия за професионално усъвършенстване и подпомаганепостигането на професионална стабилност, по-висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.

2.2. Конкретни (специфични) цели:

2.2.1.   Повишаване на ефективността на образованието и обучението в системата на народната просвета чрез създаване и надграждане на компетентности у педагогическите кадри, отговарящи на изискванията и очакванията за по-качествено образование на младите хора;

2.2.2.      Осигуряване на условия за създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления;

2.2.3.      Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики.

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Предвидените за изпълнение мерки и дейности през 2014 г. са ориентирани и диференцирани съобразно спецификата на заеманите длъжности с цел подпомагане на педагогическата колегия в професионалната реализация чрез усвояване на специфични за длъжността техники и роли:

•         утвърждаване на постигнатите резултати от образование и обучение по посока на практическата приложимост;

•         създаване   на   условия   за   мотивиране,   насърчаване   и   подкрепа   на професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри;

•         актуализиране на знания, умения и компетентности по конкретна предметна област.

4. ОБХВАТ НА ПРОРАМАТА

Мярка I. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления - 213 820 лв.

Мярка II. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка - 99 080 лв.

Мярка III. Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение - 19 100 лв.

Мярка IV. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики участници в популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики - 68 000 лв.

Общ брой участници: 1618

5. БЕНЕФИЦИЕНТИ

5.1. Дирекция „Квалификация и кариерно развитие" - за организиране на
дейностите по т. 1.1.1., т. I.1.6, т. 1.1.9., т. 1.1.9.1., т. 1.1.9.2., т. 1.1.9.3., т. 1.1.11.;

т. II. 2.2., т. II. 2.2.1., т. II. 2.2.2., т. II. 2.2.3., т. II. 2.2.4., т. II. 2.2.5.; т. IV.4.5.

5.2.  Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" - за организиране и провеждане на дейност по т. I.1.10.

5.3.  Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието (НИОКСО) - за организиране и провеждане на дейностите по т. I. 1.3., т. I. 1.7.; т. II. 2.3., т. III. 3.1., т. III. 3.2., т. III. 3.3.

5.4.  РИО - Благоевград - по т. IV.4.2., т. IV.4.4.

5.5.  НАОП „Николай Коперник" - Варна - т. I.1.4., т. II.2.1.

5.6.  РИО - Сливен - т. IV.4.3.

5.7.  РИО - Русе - т. I.1.8.

5.8.  Учебен център - база Център за подготовка на ученици за олимпиада (ЦПУО) - осигуряване на зали и оборудване, необходими за провеждането на обученията по т. I.1.2.; I. 1.5.

6. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

Мярка I. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по приоритетни направления:

1.   Обучение на учители от училища със слети паралелки - 100 учители. Период на провеждане: 30 юни - 5 юли 2014 г.

2.   Обучение на учители от спортни училища - 96 участници. Период на провеждане: м. юни 2014 г.

3.   Обучение на учители, преподаващи предмет на чужд език - обучение по програма ЕУРОПРОФ - II група - 15 участници.

Период на провеждане: 14 - 16 февруари; 14 - 16 март; 16 -18 май; 30 юни - 04 юли; 08 - 12 септември; 14 - 16 ноември 2014 г.

4. Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия
- 40 участници.

Период на провеждане: м. юли 2014 г.

5.   Обучение на учители от гимназиален етап за формиране и развитие на предприемачески компетентности в прогимназиален етап на училищно образование -
30 участници.

Период на провеждане: 20 - 22 юни 2014 г.

6. Обучение на учители по Програмата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между Република България и Държавата Израел, в
Мемориален център „Яд Вашем" - 14 участници.

Период на провеждане: м. юли 2014 г.

7.   Обучение на учители с висока степен на дигитални умения - 60 участници. Период на провеждане: м. ноември 2014 г.

8.   Обучение на учители от подготвителен клас/група на тема „Как да учим децата билингви да учат" - 60 участници.

Период на провеждане: м. юни 2014 г.

9.     Тримодулен квалификационен курс, насочен към създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции - 60 участници. Период на провеждане: м. юли - м. август 2014 г.

10.      Обучение на учители - обучители по математика и информатика на тема „Изследователски подход в образованието по математика" - 20 участници.

Период на провеждане: м. юли - м. август 2014 г.

11. Обучение на учители във връзка с процедурата за оценяване на учебници и учебнипомагала - 50 участници.

Период на провеждане: 01-15 ноември 2014 г.

Мярка II. Създаване на условия за продължаваща квалификация на педагогическите кадри по професионална подготовка:

1.   Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование
„Техника" в ЦЕРН - 40 участници.

Период на провеждане: 06 - 10 октомври 2014 г.

2. Обучение на учителите по професионална подготовка:

2.1.   преподаващи специалност „Мехатроника" - 23 участници;

2.2.   преподаващи специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" от професия „Техник-технолог по качеството на храни и напитки" - 30 участници ;

2.3.   за ползване в урочната работа на програмния продукт "AutoCAD" по професии от професионалните направления 581 „Архитектура, урбанизъм и геодезия" и 582 „Строителство" - 45 участници;

2.4.   специалност „Възобновяеми енергийни източници" от професия „Техник/Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", професионално направление 522 „Електротехника и енергетика" - МОДУЛ 1 „Фотоволтанични съоръжения и инсталации" - 30 участници;

2.5.   специалност „Възобновяеми енергийни източници" от професия „Техник/Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", професионално направление 522 „Електротехника и енергетика" - МОДУЛ 2 „Ветрени съоръжения и инсталации"- 30 участници.

Период на провеждане: 01 юли - 15 септември 2014 г.

3. Обучение на директори на професионални гимназии за същността на дуалната
система - 90 участници.

Период на провеждане: м. октомври 2014 г.

Мярка III. Осигуряване на условия за подкрепа на обучението и развитието на деца и ученици с обучителни трудности и девиантно поведение:

1.  Обучение на учители от детски градини, които работят с деца с обучителни
трудности - 50 участници.

Период на провеждане: м. октомври 2014 г.

2.    Обучение на учители за съгласуване на действията и взаимодействията на СПИ и ВУИ с дирекциите „Социално подпомагане" и местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - 14 участници. Период на провеждане: м. октомври 2014 г.

3.    Обучение на учители от СПИ и ВУИ за запознаване с видовете насилие и с индикаторите за разпознаването им - 21 участници.

Период на провеждане: м. октомври 2014 г.

Мярка IV. Създаване на условия за популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики участници в популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики:

1. Участие на преподавателите по английски език в конференция на Българската
асоциация на преподавателите по английски език (БАПА) - 140 участници.

Период на провеждане: 11 - 13 април 2014 г.

2. Участие на преподавателите по френски език в конференция на Асоциацията на
преподавателите по и на френски език в България - 80 участници.

Период на провеждане: м. октомври 2014 г.

3. Участие на детски учители и експерти в Национална конференция „Водим бъдещето
за ръка" - 400 участници.

Период на провеждане: 27 - 29 април 2014 г.

4. Участие на учители в Национална кръгла маса по проблемите на квалификацията на
учителите по английски език на Европейския ден на езиците - 26 септември 2014 г. - 80
участници.

Период на провеждане: 26 септември 2014 г.

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ ПАРАМЕТРИ

7.1.  Средствата се предоставят за календарната 2014 г.

7.2.  Предоставените за календарната 2014 г. средства се разходват в рамките на същата календарна година.

7.3.       Показатели за изпълнение на програмата: установяване на степента на удовлетвореност на педагогическите кадри; анкетни проучвания на удовлетвореността от участие в обученията; отчет по изпълнението на дейностите.

7.4.  Индикативни параметри: брой участници, проведени обучения, проведени срещи, фестивал, конференции.

8. МОНИТОРИНГ

8.1.  Установяване на степента на удовлетвореност на педагогическите специалисти.

8.2.  Постигане на индикативните параметри.

8.3.  Отчет по изпълнението на дейностите.

9. ДЕМАРКАЦИЯ

С предложените дейности се допълват, без да дублират, допустимите дейности, предвидени в операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", включени в Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти".

Част от дейностите са продължение на дейностите от националните програми „Квалификация", реализирани до 2013 г.

10.     ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ ЗА СЛЕДНИТЕ ОБУЧЕНИЯ:

1. Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия
- 40 участници.

Период на провеждане: м. юли 2014 г.

2.  Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование
„Техника" в ЦЕРН - 40 участници.

Период на провеждане: 06 - 10 октомври 2014 г.

3.  Обучение на учители по Програмата за сътрудничество в областта на културата,
образованието и науката между Република България и Държавата Израел, в
Мемориален център „Яд Вашем" - 14 участници.

Период на провеждане: м. юли 2014 г.

Пакетът от документи и сроковете за участие в процедури по кандидатстване и класиране на участниците ще бъдат изпратени с писма до РИО и ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОН.

   
© НЦПКПС