Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444692
   

В Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието проектната дейност се използва като начин за нормиране на професионалната дейност, а също като една от формите за транслиране на иновации. Програмите, по които НИОКСО си сътрудничи с редица организации, обединяват изследователските и образователни инициативи на институциите, партньорите, държавните и международните структури. Дейностите, предвидени в проектната работа на института са подчинени на основната цел: повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти чрез включване в съществуващи програми, позволяващи използване на съвременни методологии и предвиждащи решаване на конкретни задачи - нововъведения или опит. Разработката или внедряването на един проект е резултат от анализ на потребностите на общността. Предметът на проектирането е в решаването на конкретни управленски или образователни проблеми. И доколкото процесът на внедряване на промени в образованието е нелинеен, проектният принцип е подходящ за еволюцията на системата, определяйки етапа на който тя се намира в дадения момент.

   Приносът се изразява в подобряване качеството на образованието и успешната социална реализация на педагозите  и учениците.

 

   
© НЦПКПС