Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444707
   

Име на проекта:

Връзката на професионалното образование и обучение
с реалния бизнес

 

Тип проект:

Партньорски проект с фондация “Америка за България”

Целева група:

200 помощник-директори по учебно-производствена дейност в професионални гимназии и професионални училища

Период:

февруари – март, 2011 г.

 

Цели и задачи:

 • Усъвършенстване на уменията за стратегическо планиране, с оглед изготвяне на ефективни училищни планове за развитие в частта, свързана с партниране с бизнеса;

 • Идентифициране на представители на съответните бизнес сектори в местен контекст;

 • Усъвършенстване на уменията за водене на преговори с бизнес представителите;

 • Създаване на устойчиви партньорства с бизнеса

Резюме:

Професионалното образование и обучение е приоритет на европейско ниво, като основно място се отделя на практическото обучение по професии. Професионалните гимназии в България са изправени пред много предизвикателства. Най-важните от тях са недостатъчно добрите условия за провеждане на практиката на учениците, която да отговаря на съвременните условия в съответната професионална сфера и остарялото оборудване. Пом. директорът по учебно производствена практика е лицето, чиято основна отговорност е осигуряването на качествено практическо обучение по специалностите, предлагани в една професионална гимназия. Към момента няма организирани обучения насочени към тази целева група по националните програми на МОМН. Ръководствата на професионалните гимназии имат нужда от подкрепа в осигуряването на качествено професионално обучение чрез сътрудничество със заинтересованите страни от бизнес средите и местната власт.

От друга страна, бизнесът отчита недостиг на обучени кадри и недобра професионална подготовка на учениците, които завършват професионалните гимназии.

В тази връзка, настоящата програма отговари на нуждите и приоритетите към момента. Чрез нея се отговари на необходимостта от информираност и познаване на процесите и тенденциите в развитието на системите за ПОО в европейски контекст и съгласуваните с тях стратегически документи в национален контекст. Чрез очертаване на тенденциите и стратегическите приоритети се подпомогна усъвършенстване на способността на помощник-директорите по учебна и производствена практика в професионалните гимназии да осъществяват актуално, съобразено с европейските, националните и общинските тенденции стратегическо планиране чрез партниране с бизнеса с оглед създаване на училищни планове за развитие, съответстващи на изискванията на пазара на труда. Участниците се запознаваха с основни модели на идентифициране, консултиране и партниране със заинтересованите страни (местна власт, браншови асоциации, представители на бизнеса), които ще бъдат приложени чрез разработване на конкретни подходи за работа на ниво училище с цел постигане на ефективно взаимодействие между училището, местните власти и бизнеса, като необходима предпоставка за гарантирано качество на професионалното образование и обучение с оглед насочеността на резултатите като развити практически умения на учениците, приложими към нуждите в местен план и изискванията на бизнес сектора.

УЧЕБНИ МОДУЛИ

 • общоевропейски тенденции за развитие на ПОО и националните политики в областта с цел добра запознатост и прилагане на новите тенденции на ниво училище;

 • стратегическо планиране;

 • методи за идентифициране и анализ на заинтересовани страни;

 • водене на ефективни преговори;

 • устойчиви партньорства – добри практики.

 

Резултати и въздействие:

Идентифицирани на индивидуално ниво (ниво професионално училище/професионална гимназия) от всеки един обучаем на:

 • представители на бизнеса като заинтересованите страни;

 • актуализиран и детайлизиран план за училищно развитие в частта, свързана с партниране с бизнеса с оглед осигуряване на условия за модерно практическо обучение;

 • разработени конкретни казуси за взаимодействие и партниране между училището и представители на местния бизнес;

 • усъвършенствани умения за водене на преговори

   
© НЦПКПС