Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444663
   

Световна банка

IDF Grant TF-56222 за модернизация на образователнтата система

Концепцията на Проекта е повишаване на резултатите на образователната система в България задълбочава протичащата образователна реформа, като се фокусира върху подобряване на качеството на образованието. В частност, конкретната стратегическа цел на проекта е да се повиши качеството на основното образование, чрез подобряване на взаимоотношенията на отчетност в системата.Техническата помощ се предоставя за подготовката на изпълнението на 3 компонента:

1. Подобряване на отчетността на училищата

2. Подобряване на управлението на училищата

3. Създаване на стимули за учителите и училищата за подобряване на резултатите от учебния процес.

Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието получава техническа помощ по разработването на компонента Подобряване на управлението на училищата.

Този компонент е насочен към надграждане на способностите на настоящите директори на училища и създаване на прозрачен механизъм за сертификация на училищни директори, който да гарантира техните качества и ефективност, елемент от изключителна важност за дългосрочния успех на реформите, свързани с училищната автономия. Чрез този компонент, МОМН ще трансформира програмата за обучение на училищни директори в систематизирана програма за сертифициране, която ще удостоверява, че новите директори, номинирани да ръководят училища, ще имат компетенциите и уменията, необходими за успешно изпълняване на длъжността.

Изготвяне на Национални програми за квалификация на директори за 2009, 2009, 2010 г. въз основа на Проект за Стратегия за развитие на НИОД 2008 – 2013, Оценка на нуждите от обучение на училищните директори в България в светлината на новите изисквания на Националната програма , Обзор на националната система за обучение на директории и Насоки за развитието на национален обучителен план за училищни директории, изготвени от консултантите, финансирани по Дарението

2.2. Консултантска организация : Фондация „Програма Стъпка по Стъпка”

Провеждане на обучения по програмите, съответстващи на областите на компетентност на директора, изготвени от консултанта по дарението. В обученията са използвани обучителни и други помощни материали – презентации , тестове , материали за обучителя и обучителен пакет за обучаемите, които подпомагат съответните обучителни програми

2.3.Консултантска организация Софтуер груп

Създаване на специализирана система за управление на учебния процес, предназначена за използване в интерактивна среда LMS /Learning Management System / - платформа за дистанционно обучение СИДО, която се използва за провеждане на двумодулно обучение за директорска правоспособност от. м. януари 2010г. ,

Планирани в Националната программа за квалификация на директори за 2010г. и подготвени за провеждане 3 дистанционни курса

Подготвени за работа в платформата СИДО 6 обучителни екипа и ръководния екип на НИОД

3. Relevance of Objectivesчрез реализираните договори по Дарението, доколко са постигнати поставените цели, постигнатите цели отговарят нуждите на страната

Договорите, реализирани по дарението, имаха следните цели:

   1. Подпомагане развитието на НИОД, за неговото изграждане като напълно функционален и устойчив институт за обучение на училищни директории чрез изготвяне на Проект за петгодишна стратегия (2007-2011) за развитието на НИОД. Стратегията трябва да представи визия, стратегически и конкретни цели, обучителните принципи/ методи, мерки и очаквани резултати, да определи капацитета, който е необходим на института, за да функционира, ресурсите за финансиране, възможните партньорства между обществения и частния сектор, и т.н.

   Един от крайъгълните камъни в Национална програма за развитие на училищното образование 2006-2015 е да делегира съществена управленческа власт на местно ниво. Мерките включват делегирани училищни бюджети, специализиран мениджмент за училищата, олекчаване на големината на класовете и разпоредбите за натоварването на учителите, и преструктуриране на всички власти и задачи на засегнантите институции. НИОД беше създаден, за да подпомогне процеса на прилагане на делегираните училищни бюджети и специфичното управление на училищата.

   2. Подпомагане на обучението в НИОД, целта на което е да се подобрят компетенциите и уменията на училищните директори за самостоятелно учене, активна позиция в процеса на обучение, креативност, както и увеличаване на обема на достъпните образователни масиви.Организация на процеса за обучение на директори с използване на електронна среда /дистанционно обучение/.

   3. Разработване и развиване на инфраструктурата на е-среда за съчетано учене (blended learning) за нуждите на училищните директори в България, като се предостави възможност за персонализация при проектиране на обучение, така че съдържанието и дейностите в една учебна единица да могат да се адаптират въз основа на предпочитанията, портфолиото, предварителните знания, образователните потребности и ситуационните обстоятелства на потребителите. Електронното обучение е един нов и изключително ефективен начин за предаване на необходимите знания. Бързото развитие на технологиите, нарастващите регулаторни изисквания и глобализацията се превръщат във все по-големи предизвикателства. Електронното обучение обхваща разностранен набор от решения, които НИОД може да използва за обмен на информация, опит и идеи. То може да предложи на института възможността да акумулира съществуващите знания и да осигури тяхното съхраняване в един по-достъпен и по-удобен и насочен към обучението формат.

Поставените цели са постигнати напълно.

 

   
© НЦПКПС