Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
381707
   

 

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, гр. Банкя е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование по чл. 50, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищно образование с дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти.

 

ЛИЛЯНА ДРУМЕВА

ДИРЕКТОР

 

snimki 07 214    

         Лиляна Друмева е магистър по българска филология. Има богат опит в сферата на образованието. Работи  като учител, директор на училище, началник на регионален инспекторат. 

         През 1997 г. започва работа в Министрерството на образованието и науката като главен екперт. Заема длъжността директор на дирекция "Квалификация на педагогическите специалисти".

          Лиляна Друмева е съветник на Министъра на образованието и науката в три правителства.

 

 доктор ПЕТЪР ЗАРЕВ

Заместник – директор на НЦПКПС

 

 

 

 Черкезова1  

 

 

 

 

 

     

     

      Геновева Черкезова

     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИЯ"

 

 

Геновева Черкезова е завършила ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий” – магистър.

Носител е на Първа професионално – квалификационна степен, към СУ „Св. Климент Охридски”.

  Организационен и професионален опит в системата на образованието:

     - учител – 8 години;

     - експерт в РИО на МОН - 2 години;

     - главен експерт в Министерството на образованието и науката – над 25 години.

Участвала е в национални и международни обучения и работни групи, организирала и провеждала: национални съвещания с експерти, конкурси за директори, семинари и конференции, както и участвала в изготвяне на нормативни актове в системата на управление на образованието.

Член на редколегиите на сп. „Начално образование” и сп. „Управление на образованието”.

Участвала е като координатор и като оценител на проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

 

 

 Боряна Велинова

 Началник отдел АПФСО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    МИРЕЛА СТОЙКОВА 

     Координатор-експерт обучения

 

 

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”.

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира цялостната дейност по провеждането на обученията и квалификацията в НИОКСО

   

                                                                   

 

 

 

 

 

 

   

МАРГАРИТА МИШЕВА

                                                                                                                 Организатор - експерт квалификация

 

Завършила ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", магистър по история.

Първа професионална квалификационна степен по специалността. 

Работила е 25 г. като учител в среден и горен курс по история и цивилизация

В НЦПКПС изпълнява организационни  функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    БИСЕРКА ХАДЖИЕВА

     Експерт, програми и проекти

 

 

Завършила Висше училище по застраховане и финанси. В екипа на НИОКСО от две години.

Изпълнява функции и задачи по кандидатстването, организацията, осигуряването и изпълнението на

международни програми и проекти в НИОКСО, гр. Банкя.

 

 

 

 

 

 

 

 

    ЙОРДАНКА ИВАНОВА

     Касиер-домакин

 

Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения.

Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

 

 

 

 

 

 

 

    БОГДАНА ВЕЛИНОВА

     Секретар

 

Отскоро в екипа на НИОКСО.

Студентка в МВБУ – Международни икономически отношения.

Владее английски език.

 

В НИОКСО, гр. Банкя са създадени всички необходими предпоставки и са изпълнени всички условия, за да се осъществява успешна квалификационна дейност, както и свобода на младия екип да прояви творчество и креативност по време на изпълнението напрофесионалните си ангажименти.

 

 

 

   
© НЦПКПС