Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444665
   

Международен стандарт ISO 9001:2008 в организацията на НИОКСО


Ръководството, в лицето на Директора на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, прие своята ПОЛИТИКА по качеството, изхождайки от убеждението, че развитието и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на нейните заинтересовани страни.

ПолитикаТА по качеството на НИОКСО Е:

1.  Да организира и провежда квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване на управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в системата на образованието;

2. Да разработва и управлява проекти, свързани с квалификацията и обучението в съответствие с нуждите и потребностите на кадрите, работещи в образователната система на България.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководство определи основните измерими цели по качеството:

1. Повишаване на качеството и ефективността на образование на всички нива в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности на педагогическите специалисти, отговарящи на новите изисквания за качествено образование на младите хора;

2. Постигане на висока информираност на заинтересованите страни от висококачествени услуги в областта на обучението и подготовката на директори и учители, които НИОКСО предлага;

3. Осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на НИОКСО и превръщането му в еталон.

Гаранция за изпълнение на  тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международен стандарт ISO 9001:2008.

От 2012 година Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието е сертифициран от INTERTEK с номер Q120208.

   
© НЦПКПС