Партньори  

   

Програми  

ИР
Кв пс
   

Брояч  

Брой прегледи на статиите
444683
   

 


 

Правилник за устройството и дейността на Националния институт за

 обучение и квалификация в системата на образованието

  Издаден от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 18.12.2015 г.

 

 

 

   
© НЦПКПС