Важни дейности произтичащи от Наредба 15 (за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти)

26 Август 2019 Без категория

- Актуализация на длъжностните характеристики на всички педагогически специалисти;

- Заповед с промените в задълженията на класните ръководители;

- Актуализация на длъжностите и промяна с допълнителни споразумения (според КТ) за длъжност "учител в група целодневна организация на учебния ден", както и в ЕКПД;

- Директорът издава административни актове, в изпълнение на правомощията си (познаване на разпоредбите на закона за административните актове );

- Директорът обявява в 3 дневен срок свободните работни места в Бюрото по труда, в РУО, но и в информационната база данни за кадрово обезпечаване (след създаването й!);

- Директорът със заповед делегира правомощия на заместник- директорите;

- Учителят - наставник може да е "старши учител" или "главен учител";

- Изработва се план за квалификационната дейност , като част от годишния план;

- Правилата за организиране и провеждане на училищната квалификация се съгласуват с ПС и се утвърждават от директора;

- Директорът определя наставник ( може да е старши или главен учител) в срок от 2 месеца след встъпването в длъжност на нов учител (за първи път) за адаптиране;

- Всички си разработват и ежегодно актуализират професионално порт фолио;

- Старши учител се става при 10г. трудов стаж или при "бързата" писта - по-голям брой кредити (3 и над 3) и при по-висока ПКС (3,2,1,) независимо от стаж;

- Първото атестиране е през 2020/2021;

- При смяна на училище се запазва "старши учител" или "старши възпитател" САМО за лица назначени преди влизане в сила на ЗПУО;

- Въвеждат се ВТОРА и ПЪРВА степен за - директори, заместник-директори, ръководител на ИКТ, логопед, хореограф, треньор по вид спорт, психолог,педагогически съветник. С точно описани условия и след подаване на заявление до работодател и получена заповед от него от 2019-2020.

© 2020 Всички права запазени