Есенен работен форум „Управление на образованието – 2019 г.“

07 Декември 2019 Водещи новини

    Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, участва в Есенния работен форум „Управление на образованието – 2019 г.“, организиран от РУО Силистра.

    Събитието се проведе на 5-6 декември в КК „Св. Св. Константин и Елена“ гр. Варна и в него взеха участие г-жа Габриела Миткова – началник на РУО Силистра, експерти от РУО Силистра и повече от 50 директори и заместник-директори от областта.

    По време на работната среща бяха обсъдени основните приоритети на МОН в системата на предучилищното и училищно образование. Специален акцент бе поставен и върху необходимостта от продължаваща квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти.

    В изказването си на форума Димитър Асенов, акцентира на предизвикателствата, пред които е изправена образователната ни система по отношение на подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите специалисти. „Формирането на педагогически умения не завършва с етапа на дипломиране, а продължава през годините на практикуване на учителската професия. Това налага необходимостта педагогическите специалисти системно да повишават своята квалификация, за да могат ефективно да се справят с предизвикателствата на променящата се среда, в която работят“, подчерта в своето изказване директорът на НЦПКПС.

    Димитър Асенов, представи проекта на Годишен план за дейността на НЦПКПС за 2020 г., заедно с предвидените в него възможности за квалификация както на ръководителите на образователните институции (по 8 тематични направления), така и на останалите педагогически специалисти (по 15 тематични направления).

    В допълнение пред участниците във форума, бе представена и разработената от НЦПКПС – Концепция за провеждане на система от модулни обучения, с цел изпълнението на политиките на МОН насочени към ефективното управление на образователните институции.

© 2021 Всички права запазени