ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ - 227 директори и 270 педагогически съветници и психолози взеха участие в присъствените обучения на НЦПКПС

В периода 27.04-24.06.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 142 директори от системата на училищното образование, от 119 населени места, на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство".

Водещи лектори бяха: проф. Дроздстой Стоянов – дългогодишен ръководител и научен секретар в МУ-Пловдив; доц. д-р Румен  Петров –  НБУ, Ирена Соколова и Кристина Стоянова – изследовател към Научноизследователският институт на Медицински университет Пловдив и преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“.

В периода 17.05-15.06.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 85 директори от системата на училищното образование, от 66 населени места, на тема: "Социален диалог и колективно трудово договаряне в системата на предучилищното и училщно образование".

Водещи лектори бяха: д.ик.н. Янка Такева - Предстедател на Синдиката на българскиту учители и г-н Иван Кънчев - главен експерт СБУ.

В периода 10.05-24.06.2021 г., Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) проведе присъствени обучения на 270 педагогически съветници и училищни психолози, от 238 училища и 110 населени места, на тема: "Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище".

Водещи лектори бяха: доц. д-р Диана Бакалова - Институт за изследване на населението и човека-БАН; гл. ас. д-р Екатерина Димитрова - ИИНЧ, БАН; гл. ас. д-р Полимира Митева - ИИНЧ, БАН и Мариана Иванова - Институт по Психология, МВР.

Всички обучения бяха открити от г-н Димитър Асенов – Директор на НЦПКПС. Акцент беше поставен върху „необходимостта от подобен тип обучения, които предлагат практически насоки за реализиране на качествен образователен мениджмънт, използвайки опита на водещи учени и изследователи в системата на предучилищното и училищно образование“.

Повече от 90 % от участниците поставиха отлична оценка за актуалността и ефективността на квалификационните курсове, високото ниво на лекторските екипи, както и на цялостната организация и техническа обезпеченост на присъствените обучения.

До края на 2021 г., НЦПКПС предстои да обучи повече от 1 000 ръководители на образователни институции и над 2000 педагогически специалисти от цялата страна.

 Галерия

© 2021 Всички права запазени