НЦПКПС участва в работна среща с водещи учени и обяви проект на Концепция за бъдеща НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

03 Април 2021 Без категория

На 31.03.2021 г. екип на НЦПКПС начело с г-н Димитър Асенов – Директор, г-жа Антоанета Ал-Хусари – Заместник-Директор и г-жа Нели Ботевска – експерт в отдел „Квалификация” взе участие в онлайн работна среща на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина. Концепция за национална инициатива”, организирана от НДЕФ – Национален Доверителен Екофонд.

Основната цел на срещата бе да се дискутират варианти на концепция за реализиране на нов тип екологично образование и въвеждане на енергоспестяващи практики в образователни институции в България.

В работната среща се включиха над 35 представители от следните институции: МОН, РУО, МОСВ, директори на училища и детски градини, университетски преподаватели, общински администрации, изследователски институти в областта на екологията и енергийната ефективност в България.

В своето изказване г-н Асенов постави акцент върху дейността на НЦПКПС през 2020 г. и постигнатите резултати, а именно:

  1. Четири пъти повече обучени педагогически специалисти по НП „Квалификация“ през „сложната“ 2020 г., в сравнение със „умерената“ 2019 г.(3 012 обучени през 2020 г. срещу 681 през 2019 г.);
  2. Развитие на НЦПКПС като дигитален иновационен център за провеждане на квалификации от ХХI век – собствена функционираща платформа за онлайн обучения, с идентична функционалност на обучителните платформи, на водещите университети у нас.
  3. Развитие на НЦПКПС като иновативно аналитично звено - разработени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра през 2020 г.

С приоритет бяха подчертани съвместните дейности със Синдиката на българските учители, който е най-големият и водещ социален партньор на МОН, както и с Националния доверителен Екофонд – домакинът на днешната среща.

От 2019 г. НЦПКПС реализира съвместен проект с НДЕФ на тема: „Климатът и аз. Пестим енергия в училище и детската градина”. В рамките на проекта бяха проведени система от обучения на педагогически специалисти по въпросите свързани с климата и опазването на околната среда. Специален акцент беше поставен върху екологичното образование и култура, както и върху въвеждането на добри практики за енергоспестяване в детските градини и българските училища.

От името на НЦПКПС, г-н Димитър Асенов изказа специални благодарности към водещите лектори в съвместния проект: проф. Димитър Гюров и проф. Весела Гюрова, доц. Юлия Дончева, към СБУ и НДЕФ.

Екип на НЦПКПС, съвместно със СБУ, НДЕФ и Департамента за усъвършенстване на учители на СУ „Св. Климент Охридски”, изготви първоначален проект на концепция за бъдеща Национална програма на тема: „Екологично образование в българските образователни институции“. В концепцията обстойно са откроени основните цели, задачи, специфичен фокус, дейности, очаквани резултати и финансова рамка за бъдещо изпълнение.

Предвижда се дейностите да се изпълняват на проектен принцип на територията на Република България, като същите следва да обхванат всички държавни и общински училища и респективно детски градини.

В проекто-бюджета на разработената концепция се планира максимална сума за финансиране на всеки един бенефициент: училище или детска градина, като 70 % от средствата следва да се инвестират за обучителни дейности, и 30 % за преоборудване на учебно-възпитателната среда.

На срещата бяха представени презентации от НДЕФ и енергийни експерти, които доказаха с реални числа ефекта от екологичното образование и енергоспестяващите технологии в българските образователни институции.

В дискусиите отново бяха потвърдени необходимостта и готовността за реализиране на национална инициатива под формата на национална програма и/или проекти в образователните институции - детски градини и училища.Галерия

© 2021 Всички права запазени