Национална програма „Квалификация“ 2018 г.

10 Октомври 2018 Без категория

Национална програма „Квалификация“ изпълнява дейности по въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация в изпълнение на националните политики, насочени към усъвършенстването и развитието на педагогическите специалисти.

Годишният план за дейността на НЦПКПС  за 2018 г. е съобразен с национални цели и приоритетните направления съгласно: 

 1. Националната програма за развитие България 2020;
 2. Закон за предучилищното и училищното образование;
 3. Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (НСРПК) (2014-2020);
 4. Национална стратегия за учене през целия живот (2014-2020);

НЦПКПС  реализира  дейности, ориентирани към продължаваща квалификация на педагогическите специалисти и предлага обучения, резултатите от които са с практическа насоченост. Тематичните направления  са съобразени със спецификата на заеманите длъжности с цел подпомагане професионалното израстване и кариерното развитие на педагогическите специалисти. В резултат педагогическите специалисти:

 • придобиват умения за прилагане на нови учебни програми, държавните образователни стандарти за учебен план и общообразователна подготовка;
 • актуализират и усъвършенстват знания, умения и компетентности по ключови направления;
 • усъвършенстват управленски компетентности;
 • придобиват знания и умения за екипна работа и сътрудничество, за интегриране на учебно съдържание, за създаване на иновативна среда за постигане на качествено образование на деца и ученици;
 • споделят добър опит и представени иновативни практики.
 • Целеви групи за обучение в НЦПКПС са директори и заместник – директори на образователни институции, учители, психолози, педагогически съветници в училища и детски градини и всички останали педагогически специалисти от образователната система на Република България.

Преподавателите, извършващи основните дейности по осъществяването на учебните процеси в центъра са висококвалифицирани и се подбират на базата на предварително зададени изисквания по съответните обучителни модули. Те притежават педагогически и практически опит, умения за преподаване и способности за комуникация с курсистите и откликване на техните запитвания и изисквания. Педагогическите специалисти, които се квалифицират в НЦПКПС, се обучават от изтъкнати имена в сферата на образованието, информационните технологии и медицината като:

проф. Д-р Ирина Колева, проф. Светослав Любомиров Иванов , проф. днк Маргарита Карамихова, проф. Тони Чехларова, Проф. д-р Веска Шошева , доц. д-р инж. Катя Стоянова,  проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Проф. д-р Веска Шошева, Доц. д-р инж. Катя Стоянова, проф. д-р Наташа Вълчева Цанова, гл. ас. д-р Виолета Коцева, Благовеста Михайлова Димова, Петър Петров Хаджигеоргиев, Надка Колева, Стефан Иванов, Александър Николов, Никола Дюлгеров, гл.ас. д-р Марияна Шехова, д-р Теменужка Любенова, Магделена Рахова, гл.ас. д-р Мирена Легурска, проф. д-р Ирина Колева, доц. Александър Николов, проф. Д-р Ирина Колева, гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов, д-р Анелия Андреева гл. ас. доц. Анели Кременска, г-жа Тина Петрова Велева-Иванова, проф. Светослав Любомиров Иванов, проф. Стефан Иванов, инж. Драган Станковски и др. 

По направление: Обучения по Каталог на НЦПКПС заниманията започнаха от 21.02.2018г. до 30.03.2018г..

Общият брой на обучените педагогически специалисти  е 426 бр.

 • 269 учители
 • 104 директори
 • 53 директори на детски градини

По направление: Национална програма „Квалификация“ стартирало от 16.04.2018 г. до 01.10.2018 г. общият брой на  обучените педагогически специалисти е 1649 бр. , от които:

 • Директори на училища – 326 бр.
 • Новоназначени директори на общински и държавни училища – 142 бр.
 • Новоназначени директори на детски градини – 73 бр.
 • Заместник-директори и председатели на координационен съвет по приобщаващо образование – 221 бр.
 • Ръководители на направление ИКТ – 45 бр.
 • Директори на детски градини – 67 бр.
 • Учители – 775 бр.

Обученията продължават до момента с последна дата 12.12.2018 г.

За оставащият период от 25.09.2018 г. до 14.12.2018 г. броят на планираните за обучение педагогически специалисти е 1075, от които:

 1. Директори на училища – 50 бр.
 2. Новоназначени директори на общински и държавни училища – 75 бр.
 3. Новоназначени директори на детски градини – 75 бр.
 4. Ръководители на направление ИКТ – 75 бр.
 5. Директори на детски градини – 175 бр.
 6. Учители – 325 бр.
 7. Учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“ – 300 бр.

© 2021 Всички права запазени