ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари - юни 2020 г.

1. Проведени обучения на 172 директори на тема: „Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователната институция“ – период на реализация февруари – март 2020 г.;

2. Проведени обучения на 238 педагогически специалисти преподаващи по новата учебна програма „История и цивилизации“ в 10 клас – период на реализация януари - март 2020 г.;

3. Проведени 19 уебинара и обучени повече от 880 учители и директори от цялата страна, по теми свързани с използването на ИКТ в образованието – период на реализация април - май 2020 г.

4. Организирани обучения за повече от 2 300 педагогически специалисти, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в 11 и 12 клас -  период на реализация март - юни 2020 г.

5. Превръщане на НЦПКПС в дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър на Центъра – период на реализация март - април 2020 г.

6. Утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено. Разработен аналитичен материал с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра – период на реализация май - юни 2020 г.

7. Проведени работни срещи с водещи НПО в сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни институции, водещи учени и др. – период на реализация януари – юни 2020 г.

8. Други текущи дейности свързани с изпълнението на Годишен работен план на НЦПКПС за 2020 г.

© 2020 Всички права запазени