ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ януари - юни 2021 г.

1. Проведени присъствени обучения на 179 директори от системата на училищното образование, от 142 населени места, на тема: "Мотивация. Екипност. Лидерство";

2. Проведени присъствени обучения на 124 директори от системата на училищното образование, от 98 населени места, на тема: "Социален диалог и колективно трудово договаряне";

3. Проведени присъствени обучения на 361 педагогически съветници и училищни психолози, от 324 училища и 154 населени места, на тема: "Превенция и интервенция на агресията и насилието в училище";

4.   Проведени онлайн обучения на 243 директори на училища от 190 населени места;

5.   Проведени онлайн обучения на 216 директори на детски градини от 136 населени места;

6.  Проведени онлайн обучения на 82 педагогически специалисти по предучилищно и начално образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, география и икономика, биология и здравно образование;

7. Изготвен проект на концепция за бъдеща Национална програма: „Екологично образование в българските образователни институции“;

8.  Организирани обучения за повече от 1 100 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. ще преподават но новите учебни програми и новите учебни предмети в начален, прогимназиален и гимназиален етап;

9.   Организирани обучения за повече от 1 200 педагогически специалисти, които от учебната 2021/2022 г. ще преподават но новите учебни програми за 12 клас в системата на училищното образование;

10.  Организирани обучения за повече от 400 педагогически специалисти, по отношение прилагането на типови учебни планове и учебни програми, както и тестове за диагностика и оценяване на знания в системата на професионалното образование;

11.   Организирани обучения за повече от 500 педагогически съветници и училищни психолози, по отношение на превенцията и интервенцията на  агресията и насилието в училище;

12. Организирани практически обучения за повече от 1 000 ръководители на образователни институции от системата на предучилищното и училищното образование;

13.  Организационни дейности по обезпечаването и провеждането на Европейската олимпиада по информатика, Международната олимпиада по информатика, Международната олимпиада по лингвистика и Международната олимпиада по математика;

14.  Утвърждаване на НЦПКПС като дигитален център за провеждане на онлайн квалификации, посредством интегрирането на функционираща платформа за онлайн обучения на собствен сървър;

15.  Утвърждаване на НЦПКПС като иновативно аналитично звено. Подготвени аналитични материали с емпирична информация от получената обратна връзка от учители и директори, участвали в квалификационните курсове на Центъра;

16.  Проведени работни срещи с водещи НПО в сферата на образованието, социални партньори, директори на образователни институции, водещи учени, и др.Галерия

© 2021 Всички права запазени