Повече от 3 000 педагогически специалисти взеха участие в специализираните обучения на НЦПКПС през 2020 г.

01 Декември 2020 Водещи новини

„Всички служители на НЦПКПС всеки ден работят неуморно, за изпълнението на амбициозната ни програма за 2020 г. Това споделя Димитър Асенов, директор на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – Банкя. Водим разговора ни в последните дни на август.

Какво показва числата. За цялата 2019 г. по национална програма „Квалификация“, центърът е обучил 681 учители и директори от цялата страна. Само за последния месец (от средата на м. юли до средата на м. август 2020 г.) по същата програма са обучени повече от 1 600 педагогически специалисти.

Според Димитър Асенов това се дължи и на екипността в работата на Центъра, на това, че хората споделят обща визия за развитието на институцията и желание тя да продължи да се развива.

В рамките на МОН центърът в Банкя е единственият, който е натоварен със специфичната дейност да извършва квалификация на учители от детската градина до втори гимназиален етап. В съответствие с това се издават и удостоверения, които са подчинени на ЗПУО и Наредба № 15. В тях изрично е упоменато продължителността на обученията. Съответно за един квалификационен кредит се води обучение от 16 академични часа, за 2 квалификационни кредита часовете са 32.

Към настоящият момент редица НПО-та, фондации, обществени съвети и др., също провеждат квалификационни курсове на педагогическите специалисти.Амбицията на директора и на неговия екип е приоритетно квалификационната дейност да бъде поета от Центъра в Банкя.

НЦПКПС е институцията, която подхожда отговорно към всичко и й приляга да върши цялата тази дейност. Димитър Асенов не е против това, различни субекти извън образователната система да правят обучение – той просто защитава необходимостта от наличието на хигиена в квалификационната дейност и от нуждата да уважаваме институциите, които са създадени за изпълненито на тази специфична държавна политика.

Обучения, които се провеждат в Банкя по време на ваканцията, са наложени от промените в учебните планове, както и от ситуацията с пандемията. През учебната 2020-2021 г. изцяло нови са учебните програми за втори гимназиален етап по т. нар. профилирана подготовка. През 2016 г. е приета Наредба № 7 за профилираната подготовка, в която са определени 15 профилиращи предмета и съответно са разработени учебни програми за тях. Взетото тогава политическо решение е профилиращата подготовка да започне след 4 години, тоест от 15 септември 2020 г. Така учителите, които влизат в учебните стаи на XI и XII клас им предстои да преподават изцяло по нови учебни програми. За такова обучение е необходимо и да се познава учителската общност, къде и какъв профил се изучава, колко учители ще го преподават в училищата – за да може да изградиш своите приоритети. Зад всичко това стои огромен труд, за да се планират нещата прецизно, да се изготви график, съгласуван не на последно място и с други институции.

Центърът в Банкя е второстопен разпоредител към МОН, работещ в пълно взаимодействие с всички дирекции на образователното министерство. Това ни най-малко не пречи да бъде активната страна, която да чертае и да предлага образователна политика.

„Тялото на институцията трябва да има дух. „Надявам се, че със сегашното ръководство на Центъра и с екипа се стремим да върнем и запазим духа в тялото.. Да има нещо, което да бъде проактивно; да има нещо, което да показва и да заявява претенции, и да върши реална работа.“

Изпълнение на Национална програма „Квалификация“, включена в годишния план за дейността на НЦПКПС, стъпва на 18 теми за квалификация на учители и 9 теми за квалификация на директори. За сравнение, миналата година темите са били общо 4 и за учители, и за директори.

„Започнахме изпълнението на годишния работен план още от 20 януари и до 6 март бяха обучени повече от 400 педагогически специалисти от цялата страна.“ След регистрирането на първия случай на КОВИД-19 у нас, присъствените обучения в НЦПКПС бяха преустановени. Това налага необходимостта Центърът да се препозиционира за обучителни активности в електронна среда. Димитър Асенов споделя, че веднага с екипа са започнали да проучват най-добрите образователни платформи, които да им позволят да провеждат дистанционно обучение. Основният фактор при избора на платформата е, да бъде лесна за работа от страна на потребителя. Спират се на платформата за дистанционно обучение BigBlueButton, с която работят Софийския университет и НБУ. Платформата е инсталирана на собствен сървър на центъра.

„От 25 март Центърът се превърна в дигитален център за квалификация. Според програмистите, сървърът с инсталираната платформа при пълна експлоатация с обучения, които се записват и се отварят стотици класни стаи, може да бъде използван между 7 и 10 години. До 200 човека могат да влизат и да работят на платформата, без тя да създава проблеми. Достъп получава всеки потребител, чрез изпратен линк до неговото устройство.“

Първите дни на карантината Центърът провежда и безплатни уебинари, които дават минимум от знания, необходими на учители и директори за работа в електронна среда. „За по малко от месец обучихме 882 колеги от цялата страна. Това беше изключителна голяма атестация за въведената от нас платформа“, коментира директорът. От центъра отчитат над 1500 участници в обученията по използването на ИКТ в образованието, включително учители от български неделни училища зад граница.

От новата учебна година се въвеждат изцяло нови учебни програми за XI и XII клас. плюс изцяло нов предмет „Гражданско образование“. Макар че идеята за него е от 2015 г., до момента висшите училища не са подготвили учители по този предмет. Затова сред задачите на Центъра в Банкя е да подсигури и проведе въвеждаща квалификация на педагогическите специалисти.

 „МОН ни отпусна средства за обучение на 2300 от общо 3879  учители, които от новата учебна година ще преподават по профилиращ предмет във втори гимназиален етап. В рамките на утвърдения Годишен работен план за дейността на НЦПКПС за 2020 г., е предвидено Центърът да направи квалификация по 14 от общо 15 профилиращи предмета утвърдени в Наредба № 7,тоест всички нови програми с изключение на физическото възпитание и спорта. С министърът на образованието Красимир Вълчев уточнихме на работна среща, че в края на октомври – началото на ноември, когато са станат ясни излишъците по останалите национални програми, с отделен доклад ще поискаме допълнително финансиране за останалите близо 1600 колеги, които ще останат необхванати“, коментира Димитър Асенов.

 

Източник: вестник "Аз-буки"

© 2021 Всички права запазени