ГОДИШЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ
по изпълнение на Национална програма „Квалификация“ за 2018 година и Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас (общообразователна подготовка) в сила от учебната 2018/2019 година.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2018 Г.


В Национална програма „Квалификация“ 2018 г. бяха поставени следните цели и задачи:

 1. Професионално израстване на педагогическите специалисти чрез осигуряване на адекватно обучение в съответствие с потребностите на образователната система, социалната практика, равнището на професионалната компетентност на експерти, директори, учители и др. педагогическите специалисти;
 2. Утвърждаване професионалната компетентност на учителите, като фактор за осигуряване на сигурна и творческа среда в предучилищното и училищно образование, за успешно реализиране на процесите на обучение, възпитание, социализация и повишаване качеството на образованието на децата и учениците;
 3. Осигуряване на равни възможности за професионално развитие на педагогическите специалисти, чрез включването им във форми на продължаваща квалификация;
 4. Популяризиране на успешни модели и практики на качествено обучение на педагогическите специалисти; Популяризиране и обмен на иновативни педагогически практики;
 5. Развиване и надграждане на ключови професионални компетентности на директори, заместник-директори и на специалисти с помощни и консултативни функции, с цел методическа и организационна подкрепа на екипите в образователните институции;
 6. Създаване на добра работна среда за мотивиране, привличане и задържане на млади педагогически специалисти в системата на образованието;
 7. Укрепване на административния капацитет на директори, заместник-директори и на други педагогически специалисти.

Дейностите за постигане на заложените цели, включваха следните модули:

I. МОДУЛ I - „Квалификация на педагогически специалисти с ръководни функции.“

Обучения за директори на училища:

 

 1. Обучение на тема: „Области, възможни критерии и индикатори за инспектиране и оценка на училището като организация” – 97 обучени директори на училища;
 2. Обучение на тема: „Успешният финансов мениджмънт на директора на образователната институция в условията на новия стандарт за финансиране на образователните институции. Правомощия на директора за управление на делегиран бюджет“ – 94 обучени директори на училища;
 3. Обучение на тема: „Облачни структури в съвременните комуникационни среди” – 90 обучени директори на училища;
 4. Обучение на тема: „Съвременни технологии за контрол и управление на физическото развитие и дееспособност на децата и учениците“ – 168 обучени директори на училища;
 5. Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение по природни науки – организиран от Дирекция “Квалификация и кариерно развитие“;
 6. Квалификационен курс по Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката на Р. България и Мемориалния център в памет на мъчениците и героите на Холокоста “Яд Вашем“ – 25 обучени педагогически специалисти;

 

Обучения за заместник-директори и председатели на координационни съвети по приобщаващо образование:

 

 1. Обучение на тема: „Приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности“ - 122 обучени заместник-директори и председатели на координационни съвети по приобщаващо образование;
 2. Обучение на тема: „Планиране и управление процесите по защитата на педагогическия персонал и учениците при бедствия и кризисни ситуации“ - 99 обучени заместник-директори и председатели на координационни съвети по приобщаващо образование;

Обучения за ръководители на направление „Информационни и комуникационни технологии“ :

 

 1. Обучение на тема: „Използването на визуални продукти от педагогически специалисти в процеса на обучение в средното образование – майсторски клас“ 45 обучени ръководители на направление ИКТ;
 2. Обучение на тема: „Иновативни методи в обучението по ИТ” - 69 обучени ръководители на направление ИКТ;

Обучения за директори на детски градини:

 

 1. Обучение на тема: Майсторски клас: „Иновативни педагогически технологии в условията на предучилищното образование (рефлексивни подходи)“ – 92 обучени директори на детски градини;
 2. Обучение на тема: „Агресия и функционална неграмотност. Методика за превенция в детската градина – професионално – педагогически тренинг“ – 73 обучени директори на детски градини;
 3. Обучение на тема: „Програмни системи в предучилищното образование, отчитащо психо-социалните и емоционални потребности в контекста на развитието на детето – Работна група/ дебат“ - 70 обучени директори на детски градини;

Обучения за новоназначени директори на общински и държавни училища:

 

 1. Обучение на тема: „Модерният образователен лидер: особености на функционалната характеристика“ - 72 новоназначени директори на общински и държавни училища;
 2. Обучение на тема: „Успешният финансов мениджмънт на директора на образователната институция в условията на новия стандарт за финансиране на образователните институции. Правомощия на директора за управление на делегиран бюджет“ - 212 новоназначени директори на общински и държавни училища;

Обучения за новоназначени директори на детски градини:

 

 1. Обучение на тема: „Модерният образователен лидер: особености на функционалната характеристика“ – 48 новоназначени директори на детски градини;
 2. Обучение на тема: „Ролята на помощник – възпитателя в детската градина. Рефлексивен подход на взаимодействие с учителя - работна група“ - 73 новоназначени директори на детски градини;

 

II. МОДУЛ II – „Квалификация на учители”


Обучения за учители:

 1. Обучение на тема: Майсторски клас: „Иновативни педагогически технологии в условията на училищното образование (рефлексивни подходи)“ – 97 обучени учители;
 2. Обучение на тема: „Модели на училищна политика – взаимодействие с родителите за намаляване на дела на отпадналите от училище и преждевременно напусналите образователната система ученици“ – 95 обучени учители;
 3. Обучение на тема: „Педагогическо взаимодействие: семейство – образователна институция – общество“ – 72 обучени учители;
 4. Обучение на тема: „Приобщаващо образование – понятия, дейности и документи за обща подкрепа“ – 24 обучени учители;
 5. Обучение на тема: „Профилирано обучение и подготовка на надарени ученици“ – 99 обучени учители;
 6. Обучение на тема: „Етническа и религиозна толерантност и рефлексия в условията на интеркултурна образователна среда“ – 98 обучени учители;
 7. Обучение на тема: „Ценностно – ориентирани проекции на гражданското образование в училище“. Добротата, като социално взаимодействие - 97 обучени учители;
 8. Обучение на тема: „Агресия и антиагресия. Теория и насоки за работа“ – 25 обучени учители;
 9. Обучение на тема: „Агресия и функционална неграмотност. Методика за превенция в училище - професионално – педагогически тренинг“ – 24 обучени учители;
 10. Обучение на тема: „Знания и решения в превенцията на употреба на наркотици, рисковото поведение и агресията в училище” – 95 обучени учители;
 11. Обучение на тема: „Разработване на учебно съдържание с помощта на съвременни интерактивни информационни и комуникационни технологии“ – 72 обучени учители;
 12. Обучение на тема: „Мобилни технологии за формиращо оценяване в обучението“ – 95 обучени учители;
 13. Обучение на тема: „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и професионално развитие на учителя“ – 25 обучени учители.

Квалификационните курсове по Национална програма „Квалификация“ 2018 г. предоставиха възможност на учители, директори и други педагогически специалисти да повишат своите компетентности, съобразно професионалния си профил, личния избор и стратегията за развитие на детската градина и училището.


Участниците в обученията посочват, че са останали удовлетворени от участието си в квалификационните дейности по програмата и дават висока оценка на качеството на предложените теми.

Педагогическите специалисти изразяват своето задоволство от подбрания екип от обучители, тяхната компетентност и предоставената актуална информация по време на квалификационни курсове.

Участниците в квалификационните курсове оценяват усилията, които екипа на центъра полага за създаване на подходящи условия за провеждане на квалификационната дейност като дават висока оценка по отношение на организацията на учебния процес (подготовка на зала, раздавателни материали, подготовка на удостоверения и др.).

По тематиката на НП “Квалификация“ 2018 г. бяха проведени обучения на 666 броя педагогически специалисти от РУО София - град, разпределени в 26 групи.
Регионалното управление на образованието самостоятелно организира и проведе квалификация на педагогическите кадри с ръководни функции и учители, а НЦПКПС издаде удостоверения на всички участници в обученията.

III. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура.
В периода октомври – ноември 2018 година, Регионалното управление на образованието – гр. Сливен и единадесет училища от региона бяха домакини на екипи по модул „Мобилности за посещение на училища с кабинети по медиация и развита IT структура“ от Национална програма „Квалификация“ 2018 г.
Цялостната организация за провеждане на мобилностите беше създадена от РУО Сливен.
Предвидените мобилности имаха за цел да повишат умението на педагогическите специалисти за споделяне, обмен и внедряване на иновации и добри практики.
По информация, подадена от РУО Сливен в мобилностите са взели участие 92 екипа, от които:

-  203 учители, посетили кабинети за медиация;
-  231 учители, посетили училища с развита IT структура.

Информация за проведените мобилности по Национална програма “Квалификация“ 2018 г., както и линкове към публикации в сайта на училищата, взаимствали добри практики е качена на сайта на Националния център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) - https://goo.gl/CxidVH

IV. Национална научно - практическа конференция на тема: „Педагогическите иновации – същност на съвременното училище”.

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, Държавна агенция за закрила на детето, Национален инспекторат по образованието, Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружение на директорите в средното образование в Република България, организираха Национална научно - практическа конференция на тема: „Педагогическите иновации – същност на съвременното училище”.
Събитието се проведе на 06.12.2018 г. в зала 5 на Министерски съвет. В конференцията взеха участие 60 участника, сред които: проф. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката; Лиляна Друмева, сътетник на министъра и директор НЦПКПС; д-р Е. Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето; д-р Анелия Андреева, директор на Националния инспекторат по образованието; Соня Мелоян, директор на дирекция „Организация и контрол“, МОН; Милена Иванова, директор на дирекция „Политики за стратегическо развитие“, МОН; представители на бизнеса, психолози, артисти, родители, ученици и учители.
По време на конференцията бяха поставени акценти върху ролята на позитивната мотивация за повишаване на качеството на образованието. Бяха проведени и две дискусии – „Моите три признака за качество на образованието“ и „Как да постигнем качествено образование“.
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти не се изразява само в разширяване, опресняване и осъвременяване на компетенциите, които те трябва да притежават, заради промените в науката или нововъведенията в преподаването. Участието на учителите във форми за поддържаща или допълнителна квалификация въздейства върху личностната им мотивация за самоусъвършенстване и саморазвитие и за по-голяма заинтересованост от собствената им педагогическа практика. Учителите трябва да участват в качествени квалификационни програми, които да предлагат алтернативи за промяна в мисленето и дейността им, така че да могат да отговорят на непрекъснато нарастващите изисквания към тях от страна на ръководството, родителите и на обществото като цяло.

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти като звено за дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, непрекъснато се стреми да предоставя качествени образователни услуги за професионално развитие и продължаващо обучение на педагогическите кадри, съобразени с техните потребности, с цел подобряване на качеството на училищното образование и повишаване на ефективността на образователната система.

V. Обучение на учители, преподаващи математика и природни науки, на тема: „Методи за оценяване на международно изследване PISA 2021“

За втора година Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), съвместно с Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) организира обучения по програма за международно оценяване на учениците (PISA).
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти стартира първите обучения по програмата на 01 октомври 2018 г. За периода от 01.10.2018 г. до 14.11.2018 г. бяха обучени общо 295 учители по математика от предвидени за обучение - 300 бр. Обученията се проведоха в сградата на НЦПКПС, с продължителност 16 академични часа.
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е част от дългосрочен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за изработване на индикатори за качество на образованието.
Програмата е насочена към подпомагане на учителите по математика за осмисляне на дефиницията на PISA за математическата грамотност, акцентираща върху математическото мислене и използването на математически понятия, процедури, факти, средства и методи за описване, обясняване и прогнозиране на различни явления и процеси, представени в реален контекст.

По-голямата част от участниците в обученията (241 бр.) изразяват своето задоволство от актуалността и полезността на програмата за международно оценяване на учениците, като дават оценка 5 по скалата от 1 до 5 (най-ниска степен 1, а най-висока – 5).

Участниците в обученията дадоха висока оценка и по отношение на организацията на учебния процес (подготовка на зала, раздавателни материали, подготовка на удостоверения и др.)

Водещи лектори на курса бяха известни математици в сферата на образованието: Проф. Тони Чехларова - ИМИ към БАН, проф. д-р Борислав Лазаров - ИМИ към БАН, Мариана Кьосева - НПМГ, гл. ас. Теодоси Витанов - ФМИ към СУ, Георги Симидчиев- НПМГ, Надежда Константинова - Американски колеж.
Обучаемите изразиха своята удовлетвореност от подбрания екип от обучители и дадоха висока оценка на професионалния им опит и използваните иновативни методи на обучение.

Данните и анализите, които PISA предоставя, са условие и предпоставка за модернизирането на образователната система и формирането на политики.
PISA е източник на надеждна информация, необходима за взимане на решения по отношение на ресурсите, предназначени за образователната система както като цяло, така и за отделните структури в нея.
Чрез пряко оценяване на познанията и уменията на учениците по ключови компетентности в края на задължителното им образование, PISA определя доколко те
са подготвени за реализация в една силно конкурентна среда и в тази връзка доколко ефективна е образователната система.
Периодичното провеждане на PISA позволява да се проследи промяната в постиженията на учениците и да се определят тенденциите през един сравнително голям период по отношение на образователните цели.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ, ПРЕПОДАВАЩИ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА III КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) В СИЛА ОТ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА.

В обученията по програма „Компютърно моделиране“ взеха участие 2348 бр. учители, от общо планирани за страната 2520 учители. Обученията се проведоха в периода от 11 юни до 02 август 2018 г. в рамките на 32 академични часа.
Финансова рамка на проведените обучения:
Бюджет: 379 280,00 лв., от които:
- За ръководство и удостоверения – 32 760,00 лв., получени от НЦПКПС;
- За квалификация на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас – 185 240,00 лв., получени по области;
- За хонорари на обучители, в т.ч. и командировъчни – 161 280,00 лв., получени по области.
На всички обучители беше платена дължимата сума за хонорари, хотел и дневни от съответните областни РУО.
Средствата за транспорт бяха платени от НЦПКПС.


Регионалните управления на образованието организираха провеждането на обученията в областните градове и градовете, определени от Началника на всяко РУО.
Участниците в обученията бяха определени от всяко РУО, така че да бъде обезпечено всяко училище и обхванати заложените 71,4% от всички преподаващи в дневна форма на обучение в трети клас през учебната 2018/2019 г.
Всички регионални управления на образованието стриктно изпълниха на 100 % заложените индикатори, с изключение на РУО София-град, където процентът на изпълнение е 61 %. В РУО София-град и РУО Пловдив бяха обучени голям брой учители от едно училище, без това да е необходимо.
Обучението по програма компютърно моделиране бе с практическа насоченост и включи активна работа на обучаемите с преподавател и разнообразни задачи за самостоятелна работа, свързани с изучавани теми и по другите учебни предмети. Обратната връзка от преподавателите дава много добра оценка на проведените обучения, успешно усвояване на материала от обучаемите и стриктно изпълнение на поставените задачи. Като цяло обученията са проведени според очакванията на обучителите, на места с малки технически затруднения.

Като основа за практически задачи и визуално асимилиране на материала в процеса на обучение са използвани платформата CODE и платформата за визуално програмиране Scratch. Платформата CODE включва безплатни уроци по кодиране, представени под формата на ролеви и логически игри. Програмният език използван от платформата е JavaScript, който е един от най-популярните в световен мащаб.
Платформата Scratch дава възможност лесно да се овладеят технически умения по програмиране, да се анимират обекти, дава възможност за работа в екип.
Обучителите по програма компютърно моделиране изразяват мнение, че всички учители, взели участие в обученията са с добра, до много добра компютърна грамотност.
С цел да проследи степента на удовлетвореност на педогозите от участието им в обученията по компютърно моделиране, Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти предостави на учителите линк за връзка и възможност да попълнят On-line въпросник, чрез който да се проследи тяхното мнение за програмата на обучение, оценките и впечатленията им от обучителите по програмата и цялостна организация и провеждане на обученията.
Учителите, взели участие в обученията по програма компютърно моделиране в периода 11.06.2018 г. – 02.08.2018 г. са предимно жени – 95,2 %.

По-голям процент от анкетираните са на възраст 46-55 години.

Участниците в обученията изразяват своята удовлетвореност от подбрания екип от обучители и дават висока оценка, както на тяхната компетентност, така и на използваните интерактивни методи в процеса на обучението.

По-голямата част от анкетираните учители са на мнение, че обучителите използват компетентно съвременни информационни технологии в обучението.

Учителите изразяват своето задоволство от представената актуална информация по програмата.

По отношение на актуалността и полезността на програмата по компютърно моделиране за III клас, 84% от анкетираните дават оценка 5 по скалата от 1 до 5 (най-ниска степен 1, а най-висока – 5).

Участниците в обученията дават висока оценка и по отношение на организацията на учебния процес (подготовка на зала, раздавателни материали, подготовка на удостоверения и др.

Обучаемите изразяват своето задоволство от техническата осигуреност на обученията и предоставената материално – техническата база.

Като основни затруднения в процеса на обучение и предаване на материала анкетираните посочват проблеми с интернет връзката, както и с наличните компютърни устройства в някои от училищата, осигурили база за провеждане на обученията.
Като цяло училищата, в които са проведени обученията по компютърно моделиране разполагат с много добра материално-техническа база.

С въвеждане на новата учебна дисциплина по компютърно моделиране се цели изграждане на дигиталната грамотност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях. В резултат на обученията по програмата, учителите придобиват знания и умения за работа с визуални среди за програмиране и получават методически компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране в началното училище. Създават се умения на учителите как учениците да използват програмна среда, чрез която създават свои интерактивни истории и анимации.
Участниците в обученията, проведени в периода 11.06.2018 г. – 02.08.2018 г. изразяват своето задоволство от подбрания екип от преподаватели, учебната програма и усвоените нови знания, умения и компетенции за обучаване по предмета компютърно моделиране.
Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, като звено за дейности, свързани с квалификацията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование, непрекъснато се стреми да предоставя качествени образователни услуги за професионално развитие и продължаващо обучение на педагогическите кадри, съобразени с техните потребности, с цел подобряване на качеството на училищното образование и повишаване на ефективността на образователната система.
Забележка: Някои РУО не изплатиха навреме командировъчните на обучителите.


Заключение: Ръст на обучените педагогически специалисти по години:


ГОДИНА                          БРОЙ ОБУЧАЕМИ
  2018                                      6180
  2017                                      3269
  2016                                      2021
  2015                                      1907
  2014                                        331
  2013                                      1536
  2012                                      2125

Директор:
Лиляна Друмева

© 2019 Всички права запазени