Лектори – обучители

 


 

В изпълнението на Годишен работен план за 2022 година, НЦПКПС ще проведе практически обучения за учители от училища и детски градини.

Темата на обученията е: „Наставничество на младите учители. Приобщаване, професионално израстване и кариерно развитие“.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична и организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Познания за използването на ключови компетенции, ефективни стратегии и умения за наставничество; познания и актуални нагласи към значимостта и възможността на приобщаването в учителската професия;възможностите за професионално израстване и кариерно развитие на младия учител и неговия наставник; инструментариум за анализ и самоанализ на професионалната адаптация, интеграция и развитие в учителската професия.
 4. Задълбочени познания по отношение на наставничеството, като процес, засягащ интересите на  всички взаимодействащи си субекти: обучаемия млад специалист, наставника и организацията – работодател; обезпечаващ ръст на качеството в образованието.
 5. Компетенции и опит в подготовката/списването на теоретични и емпирични научни разработки, учебно съдържание, програми на академични курсове и организационни обучения.

 

 

Да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията, общия и специфичния професионален опит и стаж.

 

        Професионален опит:

 

  Минимум 5 години професионален опит в образователната система или в сферата на обучения в академична среда или на педагогически специалисти.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Педагогически науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“ или „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота: 

 

     Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 14.11.2022 г. вкл.

 

 

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008

 


 

 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 г., НЦПКПС ще проведе обучения на учители от системата на училищното образование.

Темата на обученията е: „Контрол на професионалния стрес. Съвременни методи и подходи за развитие на логическо, творческо и критично мислене в учениците“.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Задълбочени познания по отношение процеса на осмисляне, планиране и реализиране на специфичните подходи и методи за развитие на логическото, творческото и критичното мислене; асоциативно мислене; практико-приложни знания за същността и особеностите на развитие на логическото мислене; способност да се анализира качествено; способност да се образуват причинно-следствени връзки, да се разбере възможното развитие на събитията; способност да се изгради логическа верига, да се представят нови необичайни идеи; възможност да няма ограничаване до традиционните схеми, решения, действия; бързо разрешаване на проблемни ситуации; избор на подходящо решение; спокоен подход към проблема; способност за анализ на  сходни събития; умения за степенуване и класифициране по подходящ начин; разпознаване на съществената информация; изграждане и разпознаване на валидни дедуктивни аргументи; тестване на хипотези; разпознаване на обичайно срещани заблуди в аргументите; разпознаване на разлика между доказателствата и тяхното тълкуване; същност и особеностите на критичното мислене и неговото приложение;
 4. Познаване на психологията и психофизиологията на стреса и придобиването на основни умения за ефективното справяне с него; идентифициране на основните стресогенни фактори; източници на стрес, неговите симптоми и проявления, разликата между стрес и бърнаут синдром; основните видове стрес, разликите помежду им и последствията за индивида.

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 5 години професионален опит в сферата на обучения или обучения в академична среда.

 

 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ в областите на висшето образование: „Педагогически науки“ и „Социални, стопански и правни науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалност от професионално направление „Педагогика“ , „Педагогика на обучението по...“, или „Психология“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.10.2022 г. вкл.

 

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008 

Лектори - обучители

 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по география и икономика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

1.     Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;

 

2.     Отлични презентационни умения;

 

3.     Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Модул 1 „Природноресурсен потенциал. Устойчиво развитие“ ; Модул 2 „Геополитическа и обществена култура“; Модул 3 „Съвременно икономическо развитие“; Модул 4 „Европа, Азия и България“; Модул 5 „България и регионална политика“ и Модул 6 „Географска и икономическа информация“;

 

 

4.     Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;

 

5.     Задълбочено познаване на концепцията, съдържанието и технологията на профилираната подготовка по география и икономика; 

 

6.     Сериозни познания за синхронното постигане на трите компонента на географската култура: географска грамотност,  географска компетентност и модели на поведение в географското пространство, реално и дигитално – на трите равнища: локално, регионално и глобално. Конкретизиране на системите от понятия от ключови теми в уроците за нови знания от шестте модула; Планиране на системите на всички типове уроци; Изработване и използване на работни листа за уроци за дейност. 

 

7.     Солиден опит при формиране на умения и нагласи за изграждането на географски ключови компетентности у ученика и способността му самостоятелно да аргументира, дискутира, коментира и оценява различни идеи и концепции; да изразява критично мислене, да използва специализирана литература и самостоятелно да разработва научна теза; да бъде поставен в конкретни практически ситуации; да бъде включван в дискусии; да се създадат условия за работа  в екип, за изява на личните му  качества, чрез разработване на отговори на научни въпроси, решаване на географски казуси, разработване на проекти и модели; да придобие познания за същността и приложението на ГИС;                                                                                                                        да има обща представа за възникването и историята на ГИС; да решава географски казуси; да анализира географска и икономически информация; да изразява критично мислене; да използва справочна литература и самостоятелно да разработва отговор на научен въпрос; да формира модели за личностно и кариерно развитие; за развитие на творческите търсения; за формиране на активна гражданска позиция по глобални проблеми на човечеството и проблеми на общественото развитие. 

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

·      Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“, „Социални, стопански и правни науки“ или „Педагогически науки“;

·      Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Науки за земята“, „Икономика" или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота: 

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 10.10.2022 г. вкл.

 

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008

 


 

 


 За изпълнението на специализираното обучение на специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие по поддейност 3.5. „Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместната работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя“ от проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,

 

 

НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

Обучението по поддейност 3.5. е насочено към повишаване на професионалните компетентности на педагогическите специалисти, с цел осигуряване на адекватна допълнителна подкрепа, за да се стимулира личностното развитие на всеки ученик и всяко дете от целевите групи (деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби) в съответствие с установените им индивидуални потребности. Това налага да се определят и приложат най-подходящите мерки за подкрепа, в т.ч. да се диференцира и адаптира учебното съдържание по различните учебни предмети. Едновременно с това учителят по съответния учебен предмет и специалистът, участващ в предоставянето на допълнителната подкрепа, трябва да разработят и да договорят екипно съдържанието и вида на подкрепата, методите на обучение на децата и учениците, както и да оценят техните резултати и постижения, редовно да анализират техния текущ и годишен напредък и при необходимост да внасят промени в избраните мерки, методи и т. н.

В обучението са включени различни специалисти от детските градини и училищата по проекта – учители на групи, учители по учебни предмети, ресурсни учители, психолози, логопеди и др.

За реализиране на планираното обучение следва да бъдат избрани специалисти/експерти, които да предложат подходящи теми, подтеми и модули, насочени към:

Диференциране и адаптиране на учебното съдържание и към прилагане на методи на обучение и съвременни информационно-комуникационни технологии, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, на които се представя допълнителна подкрепа за личностно развитие, които да спомогнат за: овладяване на компетентностите – знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението по учебния предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование, заложени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, съответно на компетентностите по образователни направления, заложени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование; оценяване от учителите на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците; по-лесната проходимост на децата и учениците между образователните етапи;

Екипна работа в групата/в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя и към подготовка на педагогическите специалисти за избора на методите на преподаване, съобразно възможностите и потребностите на децата и учениците със специални образователни потребности, на които се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

Всички обучители следва добре да познават организацията, съдържанието и осъществяването на процеса на приобщаващото образование, регламентиран в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за приобщаващото образование  и други нормативни актове, приложими към специализираното обучение. 

Освен посочените по-горе теми, специалистите/експертите, които ще бъдат избрани и утвърдени за обучители, могат да предложат и други подтеми/модули и т.н, свързани с основната тема на обучението. Темите/подтемите/модулите и занятията следва да бъдат с практическа насоченост.

В случаите, в които е приложимо, към тях следва да се представят разработените материали – текстове, тестове, инструкции и т.н.

Те трябва да използват разнообразни и интерактивни методи на обучение – презентации, видео, дискусии, симулационни игри, ролеви игри, мозъчни атаки, работа и споделяне в малки групи и по двойки и др.

Специалистите/експертите, които ще бъдат избрани и утвърдени за обучители, трябва да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на притежаваната от тях професионална компетентност: 

 

1Образование и квалификация – висше, образователно-квалификационна степен, минимум „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина. 

Област на висше образование, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. (ПМС № 125/24.06.2002 г.) за утвърждаване класификатор на областите на висше образование и професионални направления (Класификатора), или еквивалентна, както следва: „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и придобити специализации и/или квалификации за работа с децата и учениците със специални образователни потребности.

 

 

2. Общ професионален опит – минимум 3 години професионален опит по отношение на обучението и работата с деца и ученици със специални образователни потребности в предучилищното и училищното образование или по отношение на подготовката на педагогически специалисти за преподаване и работа с деца и ученици със специални образователни потребности. 

 

3. Специфичен професионален опит – участие като обучител в минимум 1 (една) дейност/услуга, свързана с работа с деца и ученици със специални образователни потребности, в т. ч. в институциите от системата за предучилищното и училищното образование или участие като експерт в минимум 1 (една) дейност/услуга, свързана с обучението.

 

Специалистите, които ще кандидатстват за провеждане на специализираното обучение по поддейност 3.5., трябва да представят актуално CVсъдържателни програми, в които следва да бъдат предложени различни теми/подтеми/модули, насочени към придобиване и надграждане на уменията и компетентностите на специалистите, с цел по-успешно осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата по проекта. 

Всеки експерт може по своя преценка да представи и допълнителни документи, доказващи притежаваната от тях професионална компетентност (вкл. и не само придобити специализации и/или квалификации и др., относими към обучението по поддейност 3.5.)

 

Забележка: По смисъла на параграф 2, т. 41 от Допълнителните разпоредби на ЗОП „професионална компетентност е наличието на знания, получени чрез образование или  допълнителна квалификация и/или умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения“.

 

  

Месторабота:

 

            Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите   специалисти,  гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 

 

 

 

Място и срок за подаване на документи:

 

 Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 28.10.2022 г., вкл.

 

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, e-mail: niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008

Лектори - обучители 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по математика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции за осигуряване задълбоченост и пълнота на знанията по модул 1. Геометрия.Развиване на ключови компетентности у учениците в областта на природните науки и съвременните технологии, пространствено виждане. Векторно-аналитично изучаване на планиметрията и стереометрията.
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по математика - 11 и 12 клас, модул 1- Геометрия; алгоритмизирано намиране на основни елементи на геометрични фигури с цел показване на връзката между алгебра и геометрия, както и връзката с механиката; съчетаване приложението на векторния апарат в стереометрията с показване на различни методи при решаване на задачите: аналитичен (векторен) и синтетичен (геометричен); наблягане в темите по стереометрия на разбиването на стереометрична задача на геометрични подзадачи, умение за изобразяване на окръжност, зададена с канонично уравнение в координатната равнина; използване на компютърни модели в темите за сечения и в темите за ротационни тела, за илюстрация на получените фигури и тела, с което се реализират връзки с информационните технологии; теми за самостоятелни проекти в модул „Геометрия“ - задачи, свързани с изследване на разнообразни сечения на тела, конструиране на пространствени модели или съпоставка на аналитичен и геометричен подход при решаване на задачи.
 6. Задълбочени умения за внимателен подбор на образователни технологии за планирането, осъществяването и оценяването на дейностите на учениците.

 

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 12.09.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008
В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по биология и здравно образование - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Клетката – елементарна биологична система; Многоклетъчна организация на биологичните системи; Биосфера - структура и процеси и Еволюция на биологичните системи;
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 5. Задълбочено познаване на концепцията, съдържанието и технологията на профилираната подготовка по биология и здравно образование;
 6. Сериозни познания по отношение анализиране и определяне на групи понятия и  умения по йерархични нива за надграждане над общообразователната подготовка; анализиране и определяне взаимоотношения между групи умения в учебната програма за профилирана подготовка; конструиране на учебни задачи за усвояване на знания и формиране на умения, регламентирани от учебната програма; конструиране модели на организация на познавателната дейност (съгласно учебната програма); конструиране на задачи за контрол, оценка и  самооценка, като част от формиране на рефлексивни умения на учениците;

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Биологически науки“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 26.08.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

 

© 2022 Всички права запазени