Експертност преди всичко

20 Септември 2017 Новини

Обученията  в НЦПКПС (Национален център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти )  на учители и експерти от РУО през месец септември 2017г. стартираха  с въведение в организацията на учебния процес и спецификите на ученето на учениците и последователно надграждане уменията за професионално поведение и развитие, управление на иновациите, демонстриране на опит от страна на експертите и учителите, които  управляват процеса на обучение.

  Общият брой обучаеми през месец септември е 500 души.

  Засегнати бяха и  теми като как да се установи и поддържа учебна среда, ориентирана към обучаемия, как да се оценяват резултатите на обучаемите по време на обучението и да се прилагат техники за оценка на това обучение.

Освен основната си отговорност като експерти и ментори ,които следят за реализирането на програмите за обучения , те  предприемат мерки за организиране на оценяване на ефекта от тях.

Основните принципи, върху които се базираха обученията са:

 

  •         да свързват новото знание с предишния си опит и ценности;
  •         да искат да приложат веднага наученото;
  •         да имат собствена гледна точка по изучаваните проблеми;
  •         да могат да бъдат източник на знания за учащите;
  •         да съдействат за разбиране и осъзнаване на процеса на обучение в зависимост от нуждите.
  •         Прилагане на различни методологии за обучение и споделен подход.

 

 Обученията имат конкретни цели за подобряване на компетенциите, възможностите, капацитета, производителността и ефективността на обучаващите се.

  Недостатъците, които бяха отчетени са ,че не се отчита индивидуалния темп и напредък на отделните обучаеми; ограничава се инициативността и активността на обучаемите; учителят понякога  е единствен източник на знания; невъзможност за запознаване с различните гледни точки относно изучаваните проблеми,  не се развива творческото мислене и намирането на самостоятелни решения.

 

  Ефективността на обучението до голяма степен зависи от способността на обучителя да преподава, инструктира, а обучаемият трябва да възприема и учи като му се  предлагат иновативни техники на преподаване и споделен подход.

Основен е процесът на учене и каква методология трябва да бъде следвана за обучение и разбира се очакваната полза от него.

Проведоха се и обучения на тема „Проблемно и проектно-ориентирано обучение за формиране на умения за работа в екип и за повишаване на мотивацията на учениците“ –възлова за учебния процес.

 Обученията се провеждат  и за да   се реализират няколко процеса в рамките на обучението и развитие на уменията на участниците. Това се постига чрез умелото създаване и управление на няколко процеса : самооценка, обратна връзка за своите умения и поведения, достигане на изводи , поемане на риск и експериментиране, връзка с реалността – участниците да бъдат подпомогнати да свържат случващото се в обучението със своята реалност.

 

ОБУЧЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТМВРИ

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Начално образование 31.08-01.09.2017 г.-28 д.

Обучение на експерти от РУО и учители по Изобразително изкуство -31.08-01.09.2017 г  -24д.

Обучение на експерти от РУО и учители – Математика 04.09-05.09.2017 г.- 32 д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители – Музика 04.09-05.09.2017 г. -28д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Предучилищно образование 07.09.-08.09.2017 г.-23д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители – Хореография 07.09.-08.09.2017 г.- 16д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Физическо възпитание 11.09-12.09.2017 г.-26д.

Обучение на експерти от РУО и учители - Обществени науки 11.09-12.09.2017 г.-32д.

  

Обучение на експерти от РУО и учители – БЕЛ-12.09.2017 г.-13.09.2017 г.-26д.

Обучение на експерти от РУО и учители - Чужди езици 13.09.2017 г.-14.09.2017 г.-34д.

 

Обучение на експерти от РУО и учители - Природни науки и екология 13.09.201 7г.-14.09.2017 г.-30д.

 

Съвещание на експерти от РУО 18.09.-19.09.2017 г.-29д.

Обучение по НПК - Управление на иновациите - 2гр. x 28 учители от гимназиален и прогимназиален етап 19.09-21.09.2017г. -56д.

 

Обучение по НПК - Проблемно и проектно-ориентирано обучение за формиране на умения за работа в екип и за повишаване мотивацията на учениците - 2 гр. X 30 учители 25.09-27.09.2017г.-60д.

 

Супервизия на членовете на нацианалната мобилна група за психологическа подкрепа -  27.09 -29.09.2017г.- 21психолози

Съвместно съвещание  на НЦПКПСс експертите по квалификация от РУО на МОН за планиране и организация на квалификационните дейности на национално, регионално и училищно ниво. Разработване на Национален квалификационен календар и осигуряване на качество на учебните програми - 35 експерти на 18 и 19 септември 2017г.

ОБЩ БРОЙ ОБУЧЕНИ 500 ДУШИ.

© 2022 Всички права запазени