Лектори - обучители


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по математика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции за осигуряване задълбоченост и пълнота на знанията по модул 1. Геометрия.Развиване на ключови компетентности у учениците в областта на природните науки и съвременните технологии, пространствено виждане. Векторно-аналитично изучаване на планиметрията и стереометрията.
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по математика - 11 и 12 клас, модул 1- Геометрия; алгоритмизирано намиране на основни елементи на геометрични фигури с цел показване на връзката между алгебра и геометрия, както и връзката с механиката; съчетаване приложението на векторния апарат в стереометрията с показване на различни методи при решаване на задачите: аналитичен (векторен) и синтетичен (геометричен); наблягане в темите по стереометрия на разбиването на стереометрична задача на геометрични подзадачи, умение за изобразяване на окръжност, зададена с канонично уравнение в координатната равнина; използване на компютърни модели в темите за сечения и в темите за ротационни тела, за илюстрация на получените фигури и тела, с което се реализират връзки с информационните технологии; теми за самостоятелни проекти в модул „Геометрия“ - задачи, свързани с изследване на разнообразни сечения на тела, конструиране на пространствени модели или съпоставка на аналитичен и геометричен подход при решаване на задачи.
 6. Задълбочени умения за внимателен подбор на образователни технологии за планирането, осъществяването и оценяването на дейностите на учениците.

 

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 12.09.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008
В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по биология и здравно образование - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Клетката – елементарна биологична система; Многоклетъчна организация на биологичните системи; Биосфера - структура и процеси и Еволюция на биологичните системи;
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 5. Задълбочено познаване на концепцията, съдържанието и технологията на профилираната подготовка по биология и здравно образование;
 6. Сериозни познания по отношение анализиране и определяне на групи понятия и  умения по йерархични нива за надграждане над общообразователната подготовка; анализиране и определяне взаимоотношения между групи умения в учебната програма за профилирана подготовка; конструиране на учебни задачи за усвояване на знания и формиране на умения, регламентирани от учебната програма; конструиране модели на организация на познавателната дейност (съгласно учебната програма); конструиране на задачи за контрол, оценка и  самооценка, като част от формиране на рефлексивни умения на учениците;

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 10 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Биологически науки“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 26.08.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по химия и опазване на околната среда - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции за осигуряване пълнота на знанията по модулите: Теоретични основи на химията; Химия на неорганичните вещества; Химия на органичните вещества и Методи за контрол и анализ на веществата;
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по химия и опазване на околната среда - 11 и 12 клас; фокус върху проблемно-ориентирани лекции и дискусии; акцент върху новите понятия, които се срещат в учебната програма за профилирана подготовка и др.;
 6. Задълбочени умения за внимателен подбор на образователни технологии за планирането, осъществяването и оценяването на дейностите на учениците; преодоляване на съществуващи недоразумения и грешни представи при преподаването и усвояването на химични знания на по-високо теоретично и практическо ниво.

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 5 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Химически науки“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,    гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 29.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по български език и литература - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции по отношение на модулите от профилираната подготовка по български език – „Езикът и обществото“ и „Езикови употреби“ и модулите „Диалогични прочити“ и „Критическо четене“ от профилираната подготовка по литература.
 4. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание и структурата на учебните програми за съответния клас;
 5. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по български език и литература, основните положения в компетентностно базираното обучение, представящо функционирането на езика и връзките между езика и обществото; сериозни компетентности в областта на социолингвистиката, текстолингвистиката, прагматиката;
 6. Задълбочени познания за елементите, изграждащи езиковата система; умения за употребата им според критериите за нормативна правилност, стилистична уместност и функционалната грамотност.

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 20 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: “Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Филология“ или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 21.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по предприемачество - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Високи компетенции по отношение на модулите: „Нормативни и методически аспекти на обучението по профилиращия учебен предмет предприемачество“,  „Подготовка за ДЗИ по предприемачество“, „Стартиране на собствен бизнес“, „Управление на предприемаческата дейност“;
 4. Опит в съставянето на учебни програми;  
 5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание и структурата на учебните програми за съответния клас;
 6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението по предприемачество, свободно боравене с инструментариума за преподаване на теоретични знания, чрез конкретни практически образователни инструменти;
 7. Задълбочени познания по икономика, организация, фирмено и стопанско управление; индустриален бизнес и предприемачество; производствен, индустриален и стратегически мениджмънт; стратегическо управление.

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 20 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ в области на висшето образование: “Социални, стопански и правни науки“ или „Природни науки, математика и информатика“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Икономика“, „Администрация и управление“ или „Химически науки“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информатика - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Участие в научно-изследователска или преподавателска дейност в сферата на образованието по математика или информатика/информационни технологии;
 4. Високи компетенции при използване на приложния софтуер, с общо предназначение за създаване на презентационни материали с учебно съдържание;
 5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението и умение за използване на цифрови устройства и ресурси; създаване на електронни дидактически ресурси; работа върху споделени обекти във виртуални облачни пространства, при осъществяване диференциация и индивидуализация на учебния процес;
 7. Задълбочени умения в модули: „Програмиране“, „Бази данни“, „Алгоритми и структури от данни“,“ Операционни системи“, „ Интернет програмиране“ и приложението им в педагогическата практика. 

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 7 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен  „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“, или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 20.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008

 

 

 


 

В изпълнението на НП „Мотивирани учители и квалификация“ 2022 година, НЦПКПС ще проведе обучения на учители по информационни технологии - профилирана подготовка, 11 и 12 клас.

 

За целта НЦПКПС следва да сключи граждански договор с лектори-обучители.

 

Специфика:

 

 1. Практически опит като преподавател и обучител, във връзка с курсове и обучения, проведени в академична или организационна среда;
 2. Отлични презентационни умения;
 3. Участие в научно-изследователска или преподавателска дейност в сферата на образованието по математика или информатика/информационни технологии;
 4. Високи компетенции при използване на основни компютърни програми за обработка на текстове, електронни таблици, компютърна графика, съхраняване и управление на информация; модули: „Обработка и анализ на данни“, „Мултимедия“, „Уеб дизайн“, „Решаване на проблеми с ИКТ“;
 5. Стриктно съблюдаване на държавните образователни изисквания и детайлно познаване на учебното съдържание за съответния клас;
 6. Сериозно владеене на цялостния процес на обучението и умение  да се интегрират различни информационни дейности и технологии;
 7. Задълбочени умения при използването на инструменти за създаване на електронно учебно съдържание и приложението му в педагогическата практика .

 

Следва кандидатите да отговарят на следните минимални изисквания по отношение на квалификацията и професионалния опит и стаж.

 

Професионален опит:

 

Минимум 5 години професионален опит в образователната система; в сферата на обучения в академична среда или на учители.

 

 • Образователно-квалификационна степен  „магистър“ в области на висшето образование: „Природни науки, математика и информатика“ или „Педагогически науки“;
 • Образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Математика“ или „Информатика и компютърни науки“, или „Педагогика на обучението по…“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

 

 

Месторабота:

 

Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, гр. Банкя, ул. „Княз Борис“ І №7.

 

Място на длъжността в структурата на организацията:

Длъжността е подчинена на директора.

 

Вид на договора:

 Граждански договор.

 

 Място и срок за подаване на документи:

 

Краен срок за подаване на документи, включително и на подадените по електронен път – до 17.30 часа на 19.07.2022 г. вкл.

гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" №7, niokso@mon.bg

 

 

За контакти :

 

Антоанета Ал-Хусари

Зам.-директор

тел : 089 559 0008

© 2022 Всички права запазени