График за провеждане на обучения през месец юли 2017г

 

№ по ред

ТЕМА

ДАТА

ЦЕЛЕВА ГРУПА

1.

Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN

05-07.07-2017 г.

педагогически специалисти

2.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

10-12.07.2017 г.

учители

3.

Работа с родители в приобщаващото образование https://goo.gl/mh3GcN

12-14.07.2017 г.

педагогически специалисти

4.

Оценяване при обратен дизайн.

https://goo.gl/kyHxKG

12-14.07.2017 г.

директори и учители

5.

Иновации в управлението на българското училищно образование 

https://goo.gl/bwpeun

17-19.07.2017 г.

директори и зам.-директори на училища

6.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес. https://goo.gl/YxBK6j

17-19.07.2017 г.

учители от всички етапи, директори

7.

Подход за цялостно развитие на детето. Екипна работа на учители за интегриране на учебно съдържание, реализиране на мултидисциплинарни проекти, изследователска работа в учебния процес. https://goo.gl/YxBK6j

19-21.07.2017 г.

учители от всички етапи, директори

8.

Инструменти за привлекателно образование. https://goo.gl/kpfg2u

19-21.07.2017 г.

учители

9.

Изпити в процеса на училищното обучение. Признаване, приравняване и валидиране на резултати от обучението.

https://goo.gl/CfsE7u

24-26.07.2017 г.

директори, учители в начален етап, учители в прогимназиален етап и учители в гимназиален етап.

10.

Училище в облака

https://goo.gl/fBQ6gZ

24-26.07.2017 г.

директори

 

 

 

 

Провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 07.06.2017г. – 30.06.2017г.

 

№ по ред

ТЕМА

ДАТА

1.

Дизайн и внедряване в ИКТ.

07-09.06-2017 г.

2.

Училище в облака.

14-16.06.2017 г.

3.

Технология за създаване на професионално портфолио на учителите , директорите и други педагогически специалисти.

19-21.06.2017 г.

4.

Аспекти на оценяването в съвременното начално училище.

21-23.06.2017 г.

5.

Оптимизация на взаимодействието „образователни институции- семейство“.

26-28.06.2017 г.

6.

Инструменти за привлекателно образование.

21-23.06.2017 г.

7.

Инструменти за привлекателно образование

28-30.06.2017

8.

Превенция на проблемното поведение в детската градина

28-30.06.2017 г.


            

 

Анотации към програми

Програма

Анотация към програмата

„Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в системата   на училищното образование” – проф. д-р. Ирина Колева

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40.

Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с ученици   и родители по държавния образователен стандарт : « Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/, спрямо законът за предучилищното и училищното образование. /2016/

В теоретичен план учителите се запознават с интеркултурни подходи на педагогическо взаимодействие.

Апробираният педагогически интеркултурен модел се състои от :

Етнопедагогически и етнопсихологически модели в интеркултурна образователна среда.

Модели на етнопедагогическо взаимодействие : « Семейство – училище»

Практическата част включва групова дейност на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус / младши, старши и главни учители/ за разрешаване на самостоятелни творчески задачи в мултикултурна образователна среда, в зависимост от ценностните ориентации на етническата общност или група.

„Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие : семейство – детска градина”– проф.     д-р. Ирина Колева

Съотношението на практическата и теоретичната част е 60 на 40.

Програмата се представя от актуални форми на педагогическо взаимодействие с деца и родители по държавни образователни стандарти по предучилищно образование и ДОС « Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование» /2016/ , спрямо законът за предучилищното и училищното образование. /2016/

В теоретичен план учителите се запознават с интеркултурни подходи на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина.

Апробираният педагогически интеркултурен модел се състои от :

Етнопедагогически и етнопсихологически модели в интеркултурна образователна среда. Билингвална технология за усвояване на български език от деца, чийто семеен или майчин език не е български.

Практическата част включва работа в групи на учители, спрямо техният профил на компететност и кариерен статус / младши, старши и главни учители/ за разрешаване на педагогически казуси и инциденти в мултикултурна образователна среда.., в зависимост от стратегията за развитието на конкретната детска градина и характеристиката на етническата общност или группа от деца и родители.

Иновативни методи в обучението по ИТ – инж. Драган Станковски

Програматата за практическа подготовка и обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти по информационните технологии в обучителния процес на училищата има за цел да даде знания и практически умения по отношение на работата със съвременните Информационни Технологии, които да оптимизират и направят обучителния процес по-привлекателен, както за учениците, така и за учителите.

В програмата са предвидени подготовка за работа с новите хардуерни технологии, както и пълноценно използване на съвременните софтуерни програми и нови интерактивни методи за обучение.

Учебната програма се реализира в 2 дни, като в нея са заложени практически задачи, които развиват компетенции за работа със съответните софтуерни продукти.

„Облачни структури в съвременните комуникационни среди”– инж. Драган Станковски

Предложеният модул „Облачни структури в съвременните комуникационни среди” е предназначен за всички директори и учители на училища и е насочен към набелязването на основни маркери на формулираните нужди на практиката на българската образователна система по отношение на съвременните тенденции и навлизащите нови технологии в ИКТ структури и системи, които се ползват по време на образователната и административната дейност Участниците в модула ще имат възможност по време на професионалното обучение, както и по време на дискусиите да научат за новите методи и техники, които са на ИТ пазара в момента, да придобият умения как да изберат правилния за тях път, по който да развиват облачните структури. Основните функции и управление, както и обмен на идеи за добри практики са част от предвидената програма, създаване на нагласи за оптимизиране на вече съществуващите им технологии в училищата.  

Съвременният свят, в който децата днес интензивно ползват новите смарт технологии ни кара да вървим в крачка с времето и да не позволяваме да се създаде буфер между учителите и учениците. Една от основните задачи с която трябва да се справим за да може да поддържаме образователния процес интересен не само за децата, които в момента живеят в един доста развит технологичен и информационен свят, но за още по-развитите технологии, които ще пристигнат заедно с новите ученици в следващите няколко години.

"Опресняване на компютърни умения за работа с e-mail, електронни платформи в системата на образованието, конвертиране и архивиране на файлове" – Величка Петрова

Обучението на тема "Опресняване на компютърни умения за работа с e-mail, електронни платформи в системата на образованието, конвертиране и архивиране на файлове" е насочено към учители по всички учебни предмети от 1. до 12. клас.

Обучението е под формата на тренинг-сесия. Използането на информационните и комуникационни технологии в образователния процес подпомага по-лесното и бързо усвояване, разбиране и затвърждаване на информацията от страна на учениците. Обучителната програма е насочена към опресняване на базови компютърни умения у педагогическите специалисти. Ролята на информационните и комуникационни технологии е да подпомогнат учителя при използването на подходящи средства, ресурси и приложения за индивидуална и диференцирана работа. Програмата включва работа с файлове, текстови редактори, електронни таблици и софтуер за създаване и управление на компютърни презентации, работа в интернет чрез използването на различни браузъри, запознаване с различни електронни платформи в системата на образованието. Основната цел на обучението е да формира и развива умения за работа със софтуер, за търсене в интернет, работа с електронна поща и електронни регистри.

„Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание” – Цветан Цветански

Курсът „Дизайн на обучението и подходящи безплатни инструменти за създаване на онлайн съдържание” се фокусира върху създаването на онлайн учебно съдържание и подходящите инструменти за реализацията му. В него се разглеждат основните етапи при избор, структуриране и проектиране на учебните материали и се очертават възможни подходи, методи и приложения за създаване на ефективно и атрактивно учебно съдържание. Курсът представя безплатни приложения за разработване и публикуване на учебните материали, като очертава техните предимства и недостатъци.

Курсът е насочен към учители с базова компютърна грамотност.

„Работа с електронни системи за управление на образованието"– инж. Драган Станковски

Обучението „Работа с електронни системи за управление на образованието" е предназначено за педагогическите специалисти от всички училища в Република България. Електронните системи за провеждане на електронно обучение в двете степени на училищното образование: основно образование / начален етап и прогимназиален етап / и средно образование, както и за електронно управление на учебния процес в училищата на територията на Република България, трябва да представляват среда за създаване, използване, споделяне на учебни материали и за провеждане на обучение.

Също така те трябва да са създадени или адаптирани съгласно стандартите на българската образователна системата и да предлагат на своите потребители високо защитена среда за работа, без да бъдат нарушавани потребителските им права.

© 2019 Всички права запазени