ГОДИШЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ

за изпълнение на годишния план

за дейността на НЦПКПС за 2019 година

 

 

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищно образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане  на  квалификацията на педагогическите специалисти.

В изпълнение на политиките и приоритетите на Министерството на образованието и науката, НЦПКПС разработва цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, с цел отстраняване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво. Дейностите на НЦПКПС са в съответствие с националните цели и приоритетни направления, заложени в Закона за предучилищното и училищното образование, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, Националната стратегия за учене през целия живот и Стратегията за възпитателната дейност в образователните институции.

За периода януари - декември 2019 г., НЦПКПС осъществи квалификационна дейност, както следва:

 

I.Проведени обучения по новата учебна програма “История и цивилизации“.

 

През учебната 2019/2020 г. учениците от X клас учат по нова учебна програма по учебен предмет „История и цивилизации“.

За да се даде възможност новата програма да бъде най-широко обсъдена с преподавателите по история от цялата страна и да се дискутират професионално новите моменти в нея, НЦПКПС организира квалификационни курсове за учителите, които ще преподават в Х клас по учебен предмет „История и цивилизации“.

Обученията се проведоха от водещи преподаватели от различни университети в България и експерти, участвали в написването на новата учебна програма, с изявени компетентности в областта на методиката на преподаване и с тясна специализация в областите на българската история, обект на програмата: доц. д-р Даниел Вачков, директор на Институт за исторически изследвания-БАН; проф. д.н.к Евгения Иванова и д-р Никола Дюлгеров, СУ "Св. Климент Охридски"; доц. д-р Лъчезар Стоянов, НБУ; доц. д-р Алексей Кальонски, СУ “Св. Климент Охридски; доц. Антоний Гълъбов, НБУ; д-р Георги Кръстев, ЮЗУ „Неофит Рилски“; д-р Димитър Гюдуров, НБУ;                             доц. д-р Михаил Груев, председател на Държавна агенция „Архиви“; проф. д.и.н. Илия Илиев, Институт за исторически изследвания-БАН; Христо Христов, изследовател и документалист; доц. д-р Анастасия Пашова, ЮЗУ ”Неофит Рилски”; проф. Рая Заимова, БАН;  доц. д-р Георги Николов, заместник-декан на Исторически факултет на                       СУ „Св. Климент Охридски“.

В квалификационните курсове взеха участие общо 794 учители от цялата страна, разпределени в 34 обучителни групи:

Пълен текст:  ГОДИШЕН ДОКЛАД-АНАЛИЗ 2019 г.pdf

© 2021 Всички права запазени