Г О Д И Ш Е Н  П Л А Н

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

 НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

 

 

  1. I.     ОБОСНОВКА

 

Динамичните промени в обществения живот, въвеждането на новата нормативна уредба в системата на предучилищното и училищното образование, решимостта на Министерството на образованието и науката за качествени промени в образованието, са основание за предприемане на съответни действия за организиране и провеждане на обучения и квалификация за развиване компетентностите на педагогическите специалисти съобразно техните потребности и изискванията на образователните институции и обществото.

Съвременната ситуация изисква коренно изменение на съдържанието и организационните форми на системата за квалификация на педагогическите специалисти. Повишаването на образователните резултати и намаляването на функционалната неграмотност ще бъдат едни от основните задачи пред образователната ни система през следващите няколко години.

 

Настъпващите промени в обществените отношения, етническото разнообразие в българското училище, различните езикови, поведенчески и битови практики изискват и промяната на ролята и компетентностите на българския учител. Учителят от основен източник на знания се превръща в медиатор и мотиватор за децата и учениците в процеса на овладяване на основите на знанието и изграждането на практически умения за пълноценно участие в обществения живот. По този начин се увеличават неговите задължения и отговорности, което от своя страна обуславя необходимостта от непрекъснато повишаване на неговата квалификация.

Повишаването на образователните резултати и намаляването на функционалната неграмотност преминават през насърчаване на ефективните училищни политики и налагането на културата на насърчаване на интереса за учене,  подкрепа на креативните учители и отговорност към резултатите. Ключова роля за утвърждаване на този вид култура имат директорите на образователните институции. Развиването и надграждането на техните ключови професионални компетентности преминава през въвеждането на компетентностния подход в образователната система. Механичната промяна на учебните програми и включването в тях на ключовите компетентности само по себе си не е достатъчно. Необходима е промяна на изпитните формати и на самите методи на преподаване.  Това от своя страна налага промяна във фокуса на работа и в начина на управление на образователната институция.

В основата на професионалното развитие на педагогическите специалисти стои процесът на продължаваща квалификация. Формирането на педагогически умения не завършва с етапа на дипломиране, а продължава през годините на практикуване на самата професия. Това налага необходимостта системно да повишават своята квалификация, за да могат ефективно да се справят с предизвикателствата на средата, в която работят.

Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) е специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищно образование за реализиране на дейности, свързани с повишаване и поддържане  на  квалификацията на педагогическите специалисти.

 

НЦПКПС е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, а не е търговско дружество. Изпълнява приоритетите и политиките на Министерството на образованието и науката в системата за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти, за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво.

 

Годишният план за дейността на НЦПКПС за 2020 г. е съобразен с Националните цели и приоритетни направления съгласно:

Пълният текст: 

НЦПКПС - Годишен план 2020.pdf

НЦПКПС-годишен план 2020.pdf - презентация.

© 2021 Всички права запазени