„История и цивилизации“

През учебната 2019/2020 г. учениците от X клас ще учат по нова учебна програма по учебен предмет „История и цивилизации“. В тази връзка Националният център за повишаване на квалификацията на педагогическитеспециалисти организира обучителен семинар за учители, които ще преподават в Х клас по нова учебна програма. В семинара, като лектори, участваха водещи преподаватели по история и цивилизации, сред които Проф. Александър Николов, Проф. Илия Илиев, Проф. Рая Заимова, Проф. Евгения Иванова, Проф. Евелина Келбечева, Доц. Даниел Вачков, Доц. Лъчезар Стоянов, Доц. Анастасия Пашова, Доц. Георги Николов, Доц.  Михаил Груев, Доц. Антони Гълъбов.

Обученията се проведоха в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис І” №7 в рамките на 32 академични часа и участниците получиха по 2 квалификационни кредита.

В периода 14.01.2019 г. – 12.04.2019 г. в квалификационните курсове взеха участие 707 учители от цялата страна. Учителите, преподаващи по учебен предмет „Истории и цивилизации“ разшириха и задълбочиха познанията си за най-значимите политически, обществени и културни явления в българската история.

Мнението на курсистите за ефективността на предлаганите курсове бе изразено чрез въпросници, изготвени в електронен вид като Google формуляри, в които анкетираните изразиха своето мнение, чрез предоставен линк за връзка и възможност да попълнят формуляра On-line.

 

В проучването взеха участие 666 учители, 72,1 % от които жени и 27,9 % мъже.

 

 

По-голямата част от участниците в обученията бяха на възраст 46-55 г.

 

Учителите изразиха своето задоволство от подбрания екип от обучители, тяхната компетентност и предоставената актуална информация по време на квалификационните курсове.

Участниците в обученията посочиха, че са останали удовлетворени от участието си в квалификационните дейности по програмата и обема на предоставената им информация.

Учителите по история оцениха усилията, които екипа на центъра положи за създаване на подходящи условия за провеждане на квалификационната дейност и дадоха висока оценка по отношение на организацията на учебния процес (подготовка на зала, раздавателни материали, подготовка на удостоверения и др.)

Новата учебна програма по история и цивилизации за X клас представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. В процеса на обучение учителите затвърдиха уменията си за овладяване и прилагане на специфични техники и методи на историческото познание и оцениха високо качеството на обученията по история и цивилизации.

Обучението по история и цивилизации заема важно място в образователната структура на българското училище и има за цел да допринесе за формирането на пълноценни личности, възпитани в духа на демократичните ценности на гражданското общество.

Учителите по история преминаха цялостен курс по национална история – от древността до наши дни. В процеса на обучение се проследи  взаимодействието между различните цивилизации по нашите земи в отделните периоди от историята ни, засили се патриотичният акцент и се отдели внимание на събития от най-новата ни история.

Историците определиха обучението по новата учебна програма като изключително ефективно и полезно и оцениха високо подбора на преподаватели и утвърдени изследователи по темите, представящи компетентно новите изследвания и тълкуване на историческите събития и процеси.

 

 

© 2021 Всички права запазени