Лектори

Тони Чехларова, професор

Проф. Тони Чехларова работи в Институт по математика и информатика на БАН, секция „Образование по математика и информатика“.
Научните й приноси са свързани с приложения на информационните технологии в образованието, внедряване на изследователски подход в училищното обучение по математика, изучаването на математика чрез изкуство, продължаващото развитие на учителите, занимателна математика, форми за разпространение на педагогически идеи пред широка аудитория. Някои от разработените от нея образователни ресурси за развитие на дигитална и математическа компетентности са отличени с международни награди. Автор е на над 160 научни и научно-популярни статии и 26 учебни помагала.
Член е на международните мрежи STEM-PD-Net (от водещи европейски центрове за професионално развитие на учители по математика, информатика и природни науки), KeyCoNet.
Участвала е в международни образователни проекти като Dalest, InnoMathEd, Fibonacci, DynaMath, KeyCoMath (окачествен от Европейската комисия като "success story"), Mascil, Scientix, STEM-PD-Net и др.
Организирала е квалификационни курсове с учители в рамките на всеки от тези проекти, както и по редица национални проекти, включително и за подготовка на учители и на обучители по Национална програма „Квалификация“. Лектор е на РААБЕ-България, ДИПКУ към Тракийски университет и др.

Адриана Емилова Симеонова–Дамянова , професор

Преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, Катедра по методика.

Научен ръководител на повече от 18 дипломанти от магистърските програми „Образованието по български език и литература в средното училище“ и „Преводач-редактор“ (СУ, ФСлФ), успешно защитили магистърските си тези.

Ръководител на екипи, разработили научни проекти:

1. 2006 г. – проект “Анализ на ДОИ за УС и на УП по БЕЛ, чужди езици, История и цивилизация и Информатика”,  финансиран от Институт “Отворено общество” – София.

2. 2007 г. – проект “Оценяване на нивото на включеност на уменията за живот в ДОИ и училище”, изпълняван от МОН с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ (ръководство на експертния екип).

3. 2008–2009 г. – проект “Обновяване на обучението на студенти по методика чрез разработване и внедряване на интерактивен дизайн на ученето и на мултимедийни дидактически продукти” (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

4. 2009–2010 г. – междуфакултетски тригодишен проект „Гражданско образование и граждански компетентности в българското училище“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

5. 2010 г. – проект „Игра, актьори, роли в класната стая и в живота (Формиране и развиване на умения за живот чрез езиковото и литературното образование)“ (СУ “Св. Кл. Охридски”, фонд „Научни изследвания“).

Ръководител на Катедрата по методика (2006 - 2014 г.).

Член на редакционната колегия на научно-методическото списание „Български език и литература“ (от 2006 г.).

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ (от 2019 г.).

Амелия Личева, ПРОФ. ДФН

2013 досега – професор по теория на литературата в СУ „Св. Кл. Охридски“, зам. -декан на Факултета по славянски филологии

Главен редактор на „Литературен вестник”, редактор в списание „Литературата”. Член на редколегията на списание  „Чуждоезиково обучение“.

Ръководител на МП „Преводач-редактор“

Зам-декан на Факултет славянски филологии, СУ

Носител на отличията „Златен лъв” за издателски проект за „Теория на литературата: от Платон към постмодернизма“ (в съавторство, 2005),

Почетен знак на Столична община (2007),

„Рицар на книгата” на Асоциация „Българска книга“ в категория „Печатни медии – вестници и списания“ за 2016 г. Награда „Хр. Г. Данов“ за представяне на българската книга, , 2019

Национална награда „Биньо Иванов“ за поезия, 2018

ПУБЛИКАЦИИ

Истории на гласа” (2002), „Теория на литературата” (в съавторство, 2005), „Гласове и идентичности в българската поезия” (2007), „Политики на днешното” (2010), „Кратък речник на литературните и лингвистичните термини“ (в съавторство, 2012), „Литература. Бинокъл. Микроскоп“ (2013), „Световен ли е „Нобел“?“ (2019), както и на стихосбирките „Око, втренчено в ухо” (1992), „Втората Вавилонска библиотека” (1997), „Азбуки” (2002), „Моите Европи” (2007) и „Трябва да се види“ (2013), „Зверски кротка“ (2017). 

Йовка Великова Тишева, професор доктор

професор (Български език - синтаксис и прагматика) в Катедрата по български език, Факултет по славянски филологии, 

СУ „Св. Климент Охридски“

•    Лекционни курсове в бакалавърски програми:

Синтаксис на СБКЕ, специалност Българска филология, ФСФ, СУ

•    Лекционни курсове в магистърски програми

Съвременен български език, специалност Балканистика, ФСФ, СУ

Динамика на СБЕ, МП „Преводач-редактор”, ФСФ, СУ

Устна комуникация, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

Академично писане, МП „Лингвистика”, ФСФ, СУ

 • Член на екипа на проекта „Изследване на обществените нагласи и ценностните ориентации към съвременния български книжовен език като фактор при кодификацията на нормите му“, договор ДН 10/5, 15.12.2016 (2016 – 2019)
 • Ръководител на екипа на проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” на МОМН, ДТК 02/11, 16.12.2009 г. (2009-2013)
 • Академичен наставник, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”
 • Експерт по проект BG051PO001-3.3.06-0022 от 19.03.2012 г. „Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика” в направлението: „Демонстрационен софтуер за тагери и лематизатори” (2014-2015)
 • Координатор на екипа, разработващ ресурса BgSpeech, проект IST PSO N 271022 CESAR: CEntral and South-East EuropeAResources (2012)
 • Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН  (2009-2010)
 • Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008 – 2011)
 • Член на екипа на проекта „Старинна българска култура в полиетничен контекст», финансиран от Фонд «Научни изследвания» на МОН, договор №1842/7.11.2007. (2007 – 2010)
 • Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас  (2004-2006)
 • Координатор на проекта «Балканските традиции – съжителство на култури, религии и езици», финансиран от Фондация «Отворено общество», договор № 228 (2004-2005)
 • Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", финансиран от Фондация "Отворено общество" (2004)
 • Координатор за ФСФ по проекта „Младежката комуникация”, с финансовата подкрепа на ЮНЕСКО, администриран от НИС на СУ, договор  № 1647 (2003-2004)

 

Лекции в чуждестранни университети

-          Университета в Загреб, Хърватия -  Програма CEEPUS, 2006 - 1 месец; 2007 - 1 месец

-          Университета в Любляна, Словения – по покана на Филологическия факултет, 2008 – 10 дни

-          Университета в Гьотеборг, Швеция - Програма Erasums, 2008 - 10 дни

-          Карловия университет в Прага, Чехия - Програма CEEPUS, 2009 - 1 месец; 2010 - 1 месец; по проекта „Изследване на модели и средства в различни речеви ситуации и сфери на общуване в СБЕ” за лекции във Филологическия семинар на Философския факултет, 2012 – 5 дни

-          Университета в Упсала, Швеция, по покана на Филологическия факултет, 2009 - 10 дни

-          Университета в Белград, Република Сърбия, по междууниверситетски договор,  2009 - 1 месец

-          Университета в Неапол, Италия, по покана на Филологическия факултет, 2010 - 10 дни

-          Университета Ка Фоскари, Венеция, Италия - Програма Erasums – 2007 – 10 дни; 2009 – 10 дни; 2011 – 10 дни; 2012 – 10 дни; 2013 – 10 дни

-          Университета в Любляна, Словения - Програма Erasums+, 2016 г. – 7 дни

-          Университета в Болоня (Форли), Италия - Програма Erasums+, 2017 г. – 7 дни

-          Университета в Будапеща, Унгария - Програма Erasums+, 2018 г. – 7 дни

-          University College London, Великобритания - Програма Erasums+, 2020 г. – 5 дни

Гергана Дачева, професор доктор по филология

Професор по стилистика и история на бълг. книжовен език. Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски".

Участие в научни  проекти


Участие в международни проекти и национални проекти с външно финансиране

 

 • Академичен ментор, Професионално направление „Филология”, проект BG – 051РО001 – 3.3.07-0002 „Студентски практики”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.” – текущ проект
 • Експерт в  ОП «Развитие на човешките ресурси» Схема  BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“ ; Проект BG051РО001-4.3.04-029 Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език 2012-2014. ЕСФ
 • Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за външно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН  (2009-2010)
 • Експерт за компонента «Български език и литература» по проекта «Създаване на стандарти за вътрешно оценяване, Система за оценяване и контрол на качеството». Оперативна програма «Човешки ресурси», координатор: Център за контрол и оценка на качеството в образованието при МОН  (2009-2010)
 • Член на екипа в проекта EUCIM-TE (European Core Curriculum for Teacher Education) (project number – 141836-LLP-1-2008-1-DE-Comenius-CMP; title: Train Teachers for Mainstream Literacy Education, acronym EUCIM-TE). Концептивна рамка за подготовка на учители, обучаващи деца на мигранти в рамките на Европейския съюз. (2008г. – 2011г.)
 • Член на екипа по проекта PIRLS – Международно изследване на уменията за четене на ученици от 4. клас  (2004-2006)
 • Член на екипа на проекта „Разработване на стратегия за външно оценяване на степента на постигане на ДОИ за УС в края на началния етап (ІV клас) и в края на основната образователна степен (VІІІ клас) по културно-образователните области "Български език и литература" и "Математика, информатика и информационни технологии", финансиран от Фондация "Отворено общество" (2004)
 • Апробация на Рамка за външно оценяване за степента на постигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание в края на началния етап (IV клас) по културно-образователните области “Български език и литература” и “Математика, информатика и информационни технологии”. 2005 г. (Варна, Враца, В. Търново, София). С любезното съдействие на Институт “Отворено общество” и Българското дружество за измерване и оценяване в образованието.
 • Експерт към МОН – външно оценяване 4. клас (2009-2014)
 • Експерт към МОН – външно оценяване ДЗИ (2010-2014)

 

Участие в проекти по НИД на СУ ръководител:

 1. “Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – втори етап – 2007.
 2.  “Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове. Методологически въпроси.” – трети етап – 2009.
 3. „Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд” -2006
 4. „Създаване на курикулум за обучение по български език като чужд 1 и 2 равнише” – 2008
 5.  “Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове.  Анализ и обработка на данни”  - 2009г.
 6. “Национален корпус на българския език и неговият компонент ученически текстове.  Анализ и обработка на данни” – втори етап – 2010.
 7. Интелигентен образователен портал. Модул „Учебни материали и задачи за тестово оценяване в хуманитаристиката – НФНИ – Информационно общество – МОН 2006 - 2010
 8. „Корпусна лингвистика и езиково обучение” – НИД 2011.
 9. „Курикулум и банка задачи по български език като чужд – 1 и 2 равнище” – НИД 2012.
 10. „Създаване на докторантско училище към ФСлФ” – НИД 2014.

Ръководител на МП «Лингвистика» от 2004 до днес.

 

Членства


БДИОО – Българско дружество за измерване и оценяване в образованието – член на УСЧленство в научни организации

Център за семиотични и културни изследвания – член на УС

Дора Левтерова - Гаджалова, Професор

Директор на Университетски център за кариерно развитие. 

Професор по педагогика на ПУ “Паисий Хилендарски.

Доктор на педагогическите науки - дисертация: „Интеграция на хора  с увреждания: социални и педагогически измерения” /ВАК/

1999  - доцент по специална психология   /психология на аномалното развитие/    - ВАК               

1997  -  доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/  - дисертация: „Специфика на пространствената перцепция при глухи деца /пет – седем години/̋   - ВАК .

 1. Член на организационен комитет на конференции на АПСС и ПИ РАО, в Москва и в Санкт Петербург.
 2. Организация на национална конференция „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“ под патронажа на министър Вълчев, 19.03.2018 г., Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.
 • Монографии и  учебници

   

  •  Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София. Изд. СОФИ – Р. ISBN - 954-638-034-2.
  • Левтерова - Гаджалова Д. (1998). Детската глухота и пространството. Пловдив. Изд АЛ + АГ. ISBN 954-8866-06-4.
  • Левтерова – Гаджалова Д., (2002) Актуални проблеми на специалното образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. COBISS.BG-ID – 1038972388.
  • Стаматов Р., Левтерова Д., (2006)  Психология на бизнеса (Учебно помагало) Изд. ИМН Пловдив . Изд. ИМН Пловдив. ISBN - 954-317-098-3; 978-954-317-098-2.
  • Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN - 978-954-423-386-0.
  • Левтерова, Д. (2009). Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-535-2
  • Левтерова Д . (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”
  • Левтерова, Д. (2009). Социална компетентност. Първа част. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-492-8.
  • Левтерова, Д. (2013). Пространството на социалната компетентност. В: Левтерова, Д., Стаматов, Р., Сарийска, С. & Горанова, М. Идентичност и социална компетентност. УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN  978-954-423-859-9.
  • Левтерова, Д. (2014). Идентичност на хората с увреждания. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-871-1.
  • Левтерова, Д., Ж. Атанасова, И. Тричков. (2016). Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-110-8.
  • Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2018). Психология на деца и ученици със специални образователни потребности, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, ISBN 978-619-202-310-2.
  • Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2019). Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-521-2.
   

   

                               

© 2022 Всички права запазени