Лектори

Дора Левтерова - Гаджалова, Професор

Директор на Университетски център за кариерно развитие. 

Професор по педагогика на ПУ “Паисий Хилендарски.

Доктор на педагогическите науки - дисертация: „Интеграция на хора  с увреждания: социални и педагогически измерения” /ВАК/

1999  - доцент по специална психология   /психология на аномалното развитие/    - ВАК               

1997  -  доктор по специална психология /психология на аномалното развитие/  - дисертация: „Специфика на пространствената перцепция при глухи деца /пет – седем години/̋   - ВАК .

 1. Член на организационен комитет на конференции на АПСС и ПИ РАО, в Москва и в Санкт Петербург.
 2. Организация на национална конференция „Ресурсният учител – значим фактор за приобщаващото образование“ под патронажа на министър Вълчев, 19.03.2018 г., Педагогически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски“.
 • Монографии и  учебници

   

  •  Ангушев Г., Левтерова Д., Христова И., Колев Г. (1996). Проблеми на специалната педагогика. София. Изд. СОФИ – Р. ISBN - 954-638-034-2.
  • Левтерова - Гаджалова Д. (1998). Детската глухота и пространството. Пловдив. Изд АЛ + АГ. ISBN 954-8866-06-4.
  • Левтерова – Гаджалова Д., (2002) Актуални проблеми на специалното образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. COBISS.BG-ID – 1038972388.
  • Стаматов Р., Левтерова Д., (2006)  Психология на бизнеса (Учебно помагало) Изд. ИМН Пловдив . Изд. ИМН Пловдив. ISBN - 954-317-098-3; 978-954-317-098-2.
  • Левтерова Д., (2008) Интегрирано образование. Пловдив. УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN - 978-954-423-386-0.
  • Левтерова, Д. (2009). Интеграция на хора с увреждания. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”. ISBN 978-954-423-535-2
  • Левтерова Д . (2005, 2009) Консултиране при обучителни трудности. Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски”
  • Левтерова, Д. (2009). Социална компетентност. Първа част. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-492-8.
  • Левтерова, Д. (2013). Пространството на социалната компетентност. В: Левтерова, Д., Стаматов, Р., Сарийска, С. & Горанова, М. Идентичност и социална компетентност. УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN  978-954-423-859-9.
  • Левтерова, Д. (2014). Идентичност на хората с увреждания. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-954-423-871-1.
  • Левтерова, Д., Ж. Атанасова, И. Тричков. (2016). Стратегии за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-110-8.
  • Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2018). Психология на деца и ученици със специални образователни потребности, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, ISBN 978-619-202-310-2.
  • Левтерова, Д., Атанасова, Ж., Тричков, Ив., Костова, Зл., Сивакова, В. (2019). Стратегии и модели за работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Пловдив. ISBN 978-619-202-521-2.
   

   

                               

ЛУЧИЯН АНГЕЛОВ МИЛКОВ , Професор по педагигика

Доктор на икономическите науки, Преподавател по дидактика; теория на възпитанието; доцимология; конфликтология; общуване, култура, професия; организация и управление на училището; административна култура; педагогическа и административна етика. Преподавател по дисциплини от психолого-педагогическия цикъл при студенти от бакалавърска и магистърска степени, специализанти, придобиващи педагогическа правоспособност в УНСС- София, Шуменски университет, ДИКПО- гр. Варна.

Димитър Гюров, Професор

Професор по педагогика.

Хоноруван преподавател по „Педагогика на взаимодействие дете-среда“, Ориентиране в социалния свят, Ориентиране в природния свят към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново.

- Член на Научната комисия по педагогика при Президиума при ВАК, Председател на Научната комисия по Педагогика при президиума  на ВАК от 2006, Председател на СНС по педагогика към ВАК до 2011.

От 2011-2015 г. Декан на ФНОИ, СУ.

- Член на националната асоциация за студентски спорт във ВУЗ (2005г.)

- Член на СНС към Националната Спортна Академия (1996 – 2003 г.)


ВЕСЕЛА ГЮРОВА, Професор

Професор  по педагогика, Педагогически науки - 

СУ „Св. Климент Охридски“, ФНОИ, катедра „Предучилищна и медийна педагогика“. Хоноруван преподавател ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Педагогически факултет, Велико Търново по специалност Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика, и Предучилищна педагогика и чужд език в редовна  и в задочна форма на обучение. 

Член на Факултетен съвет на ФНОИ член на Научния съвет към ФНОИ.

Консултант  в “Екологично образование” – Влажни зони “Калимок – Бръшлен” – МОСВ, МОН., сдружение “Движение Предтечи”., ДИУУ, 2005-2006.

Участник в конкурс на МОН за възлагане на разработване на техническо задание, спечелен по позиция № 2 за обучние на 35 годишни учители (преквелификация детски/начален учител на 240 учители от цялата страна).

Участие като обучител  в обучителни курсове по европейски проекти за ЕСО и квалификация на педагогическите специалисти 2013 - 2015: Проект за старши, главни учители ( 180 на брой в средни училища и 60 в детски градини) и за 2000 учители в задължителната подготовка на детската градина.


КРАСИМИРА ТАБАКОВА , Професор

Професор по 1.3. педагогика на обучението по история/ методика на обучението по история към Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” Катедра по Архивистика и методика на обучението по история.

 • Зам. Декан (2011- 2015 г.) -  ОКС Бакалавър и магистър
 • Зам. Декан (2007-2011) -  ОКС Бакалавър;
Носител на почетен знак на СУ „Св. Кл. Охридски“ със синя лента.
 • 2019 – 2020 – Председател на комисията по акредитацията на направление 1.3. Методика на обучението по ... при СУ „Св. Кл. Охридски“
 • 2017 - Участие в експертна група към НАОА по програмна акредитация на докторска програма – ШУ „Св. Константин Преславски“
 • 2017 – 2018; 2012 г. – Участие в комисията на СУ за институционална акредитация от НАОА
 • 2016 - 2020– и продължава Председател на комисията по организиране и провеждане на олимпиадата по история към МОН и др.
 • МОНОГРАФИИ:

  1. Испания, Балканите и българите. ХVІІІ – ХІХ в. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2015, 316 стр.

  Съавт.: Н. Манолова-Николова.

  1. Учебникът по история – дидактически аспекти. Университетско издателство «Св. Кл. Охридски». София, 2013, 335 стр.
  2. 6.     Историческо образование. Т. 1. Сборник статии – дидактика на историята. С., Б. и., 2003; 212 с. Съавт.: Т. Мишев
  1. Методика на обучението по история - Курс лекции. Университетско издателство Св. Кл. Охридски“. 2013, 301 стр.
  2. БРСДП и българският национален въпрос (1903-1912 г.). Университетско издателство «Св. Кл. Охридски» „Св. Кл. Охридски”, 2010, 211 стр.
  3. Мексико – България. Образователни паралели. С., Медия дизайн, 2003, 228 стр

   

  УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА:

  1. Работни листове по история и цивилизации. 10 клас .ИК „Клет“ – Анубис. С., 2019. 118 стр.

  Съавт.: Ана Рабаджийска, Павлина Календерова.

  1. 2.     История и цивилизации. 10. клас. ИК „Анубис“. С., 2019, 247 стр.

  Съавт.: Хр. Матанов, Илия Илиев, Валери Колев, Румяна Маринова - Христиди. и др.РАЯ ЙОРДАНОВА ЗАИМОВА , Професор ( доктор на ист. Науки ) в Институт за балканистика (БАН)

Хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ)

© 2020 Всички права запазени