Лектори

ГАЛИН ЦОКОВ, професор доктор

Професор по педагогика /управление на образованието/, Педагогически факултет, ПУ”Паисий Хилендарски

- Член на Академичния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски”.

- Автор е на 101 научни публикации издадени в България и чужбина по-важните от които са:

Цоков, Г. Управлението на училищната организация в информационното общество. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 244  стр. ISBN 978-954-423-704-2

Цоков, Г Образователни политики по отношение на училищното образование. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив, 2011., 312 стр. ISBN 978-954-423-715-8

Цоков, Г. Педагогика. под редакцията на Пл. Радев., Хермес.2006. /съавтор/

Miltenoff, Pl, Jo.hn H Hoover, Galin Tzokov.  Online Literacy among Students and Faculty: A Comparative Study between the United States and Eastern European Countries.- Comparative Blended Learning Practices and Environments. Hong Kong Institute of Education, Hong Kong, 2009., 301-323

Цоков, Г. Управление и развитие на училището. Практически на наръчник. РААБЕ, С., 2010 г. (съавтор)

Tsokov, G. Organizational changes required for Bulgarian universities in the Context of Lifelong Education. - Lifelong Education. Theory and practice of   Lifelong Education  for  sustainable development., Saint-Petersburg, 2010., 102-220  ISBN 978-5-8290-0911-3

- Главен редактор на списание „Педагогика“.

МАРИЯНА СТЕФАНОВА, професор доктор

Завършила висше образование във Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалности педагогика и психология. 

Професор по дидактика в Централния институт за усъвършенстване на учители и ръководни кадри, преобразуван в Департамент за информация и усъвършенстване на учители при СУ „Св. Климент Охридски“ (2013 г.), професор в Педагогическия факултет на Тракийския университет – Стара Загора до 2018 г.

С над 90 публикации и участия в международни и национални образователни и научни форуми. В областта на портфолиото като добър инструмент за самооценяване и оценяване на качеството на труда на педагогическите специалисти има няколко публикации от 2006 г. досега в издания на МОН и други педагогически и образователни издания: институционално портфолио, учителско портфолио, ученическо портфолио.

 Участвала е  в над 20 образователни проекти – национални и международни, на различни позиции – автор, координатор, фасилитатор.

РАЯ ЙОРДАНОВА ЗАИМОВА , Професор ( доктор на ист. Науки ) в Институт за балканистика (БАН)

Хоноруван професор в Нов български университет и СУ “Св. Кл. Охридски” (ФКНФ, ФСФ)

ИЛИЯ Г. ИЛИЕВ , Проф. д.и.н. - специалист по средновековна обща и българска история, византология, история на Християнската църква, палеография, класически езици и литератури, и историческо изворознание.

Работи в Института за исторически изследвания от 1981 г. в секция „Средновековна история”. Специализирал е в САЩ (Дъмбартън Оукс), Прага (Бизантинославика), Будапеща (Институт по история на Унгарската академия на науките), Солун (Солунски университет), Атина (Национална библиотека – палеографски отдел) и др.Ръководител на секция „Средновековна история” в ИИстИ (и понастоящем);  председател на Научния съвет на ИИстИ (и понастоящем).

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА , Професор, Доктор на науките за културата

Преподавателски интереси в областта на: политически науки, културология, етнология.

Монографии:

Ислямизирани Балкани: динамика на разказите, С., 2014

Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи, С., 2009

Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност, С., 2005

Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989, С., 2002, ІІ изд. 2011

 

Съставителство на сборници

Мюсюлманите в България: динамика на нагласите, С., 2017

Помаците: версии за произход и съвременна идентичност, С., 2013, ІІ изд. 2014

Минало несвършващо. Теренно изследване „Топоси на историческата памет”, С., 2011

Страх и жажда за възмездие. Обобщени резултати от теренното изследване “Избирателя на “Атака”: опит за портрет”, С., 2007

Полезното чудо. Етно-социологическо изследване на сакралния център Кръстова гора, С., 2001

ИРИНА КОЛЕВА КОЛЕВА , Професор, доктор, от 2010 г. до 2012 г.– преподавател в катедра „Етнология“ /Исторически факултет /и "Етнопсихология" в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2005 г. -2010 г. – ръководител на катедра “Педагогика и психология - СУ „Св. Климент Охридски”.

Работила е, като учител, педагог, методист и директор на образователна институция. Двадесет години е била преподавател и зам.- директор по научно - изследователската и проектна дейност / 2002 -2006/  в  СУ "Св. Климент Охридски" - Департамент за информация и усъвършенстване на учители . Два мандата ръководител на катедра.

© 2019 Всички права запазени