Лектори

ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ , доцент, доктор ръководител на департамент „История“ в НБУ.

Научни проекти:

„Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.)“ (февруари 2008-април 2012 г.); „Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.)“ (юни 2008 - юни 2009 г.); “Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането”, (октомври 2007 - октомври 2008 г.); “Местното самоуправление – българският опит”, 2003 г.; „Холокостът и българският случай в научните изследвания (проект към МОН 2014 г.)

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА ПАШОВА , Доцент, доктор в ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград

Преподавателска и научна дейност в сферата на итеркултурното образование, етнокултурна идентичност на малцинствените групи, етнопедагогика, историческа антропология, етносоциология и социология на семейството, Национален обучител за висше образование по програма “Стъпка по стъпка”. Постоянен лектор по линия на Националния педагогически център.

МИХАИЛ ИВАНОВ ГРУЕВ , Доцент, доктор СУ “Св. Климент Охридски”

Преподавател по Съвременна българска история, етнология на етническите групи, политически системи и партии в България в ново и най-ново време. Съавтор на учебници и помагала по История и цивилизация. Председател на държавна агенция „Архиви“.

АНТОНИЙ НАЙДЕНОВ ГЪЛЪБОВ , Доцент, ст.н.с., ІІ ст., д-р по социология

Главен експертен сътрудник в Национален център за парламентарни изследвания, Народно събрание на Република България, хоноруван преподавател по социология на масовите комуникации, контент-анализ, общественото мнение в България, предизборни кампании и електорална социология на българския преход в Софийски университет „Св. Климент Охридски, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Национален институт на правосъдието - Преподавател по Правна етика. Член на Консултативен съвет и на Общото събрание на лаборатория за управление на рискове, Департамент политически науки, Департамент сигурност, Департамент икономика, Департамент Бизнес администрация, Нов български университет.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ КАЛЬОНСКИ , доцент, доктор по История, СУ “Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра по нова и съвременна история.

МОНОГРАФИИ:

1. Юруците, С., Просвета, 2007, 470 с.

2. “Възродителният процес”. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици, С., CIELA, 2008, 211 с. (съавтор Михаил Груев).

1999–2019 – Член на History Education Committee (HEC) – Center for Democracy and Reconciliation in South-East Europe (CDRSEE)

2008–2019 – Редактор, електронно историческо списание Анамнеза – http://anamnesis.info

2008–2019 – Член на експертния съвет на Института за изследване на близкото минало

2014–2019 – Член на издателския борд на Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute (Турция)

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ , Доцент, доктор История и археология

Заместник-декан на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 3 ноември 2015 г. и досега. Член- заместник-председател на Управителния съвет на Македонския научен институт, Член на Асоциациацията на византинистите и медиевистите в България от 1992 г. Член на Международния Advisory Board of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South–East Europe, Ceraneum (Łódź, Polska), Член на Комисията за историческа география и пространствен анализ на Византия към Международната асоциация за византийски изследвания  – Виена (Commission for the Historical Geography and Spatial Analysis of Byzantium at the AIEB), Член съм редколегията на сп. Минало от 1994 г., Palaeobulgarica от 2011 г., Инициjал. Часопис за средњовековне студиjе от 2012 г., Македонски преглед.

© 2019 Всички права запазени