Лектори

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ВАЧКОВ , Доцент, доктор по История

Автор и съавтор на 4 монографии, 7 учебници и учебни помагала и на 85 студии, статии и рецензии, от които 23 в реферирани издания. Член на Издателския съвет към БНБ от 2007. Външен експерт към МОН 2012-2013. Oт март 2017 директор на Института за исторически изследвания.

ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ , доцент, доктор ръководител на департамент „История“ в НБУ.

Научни проекти:

„Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.)“ (февруари 2008-април 2012 г.); „Конституционният въпрос в тоталитарна България (1944-1989 г.)“ (юни 2008 - юни 2009 г.); “Българското присъствие в района на Костур през Средновековието и Възраждането”, (октомври 2007 - октомври 2008 г.); “Местното самоуправление – българският опит”, 2003 г.; „Холокостът и българският случай в научните изследвания (проект към МОН 2014 г.)

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА ПАШОВА , Доцент, доктор в ЮЗУ ”Неофит Рилски” – Благоевград

Преподавателска и научна дейност в сферата на итеркултурното образование, етнокултурна идентичност на малцинствените групи, етнопедагогика, историческа антропология, етносоциология и социология на семейството, Национален обучител за висше образование по програма “Стъпка по стъпка”. Постоянен лектор по линия на Националния педагогически център.

МИХАИЛ ИВАНОВ ГРУЕВ , Доцент, доктор СУ “Св. Климент Охридски”

Преподавател по Съвременна българска история, етнология на етническите групи, политически системи и партии в България в ново и най-ново време. Съавтор на учебници и помагала по История и цивилизация. Председател на държавна агенция „Архиви“.

АНТОНИЙ НАЙДЕНОВ ГЪЛЪБОВ , Доцент, ст.н.с., ІІ ст., д-р по социология

Главен експертен сътрудник в Национален център за парламентарни изследвания, Народно събрание на Република България, хоноруван преподавател по социология на масовите комуникации, контент-анализ, общественото мнение в България, предизборни кампании и електорална социология на българския преход в Софийски университет „Св. Климент Охридски, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Национален институт на правосъдието - Преподавател по Правна етика. Член на Консултативен съвет и на Общото събрание на лаборатория за управление на рискове, Департамент политически науки, Департамент сигурност, Департамент икономика, Департамент Бизнес администрация, Нов български университет.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛОВ КАЛЬОНСКИ , доцент, доктор по История, СУ “Свети Климент Охридски”, Исторически факултет, Катедра по нова и съвременна история.

МОНОГРАФИИ:

1. Юруците, С., Просвета, 2007, 470 с.

2. “Възродителният процес”. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици, С., CIELA, 2008, 211 с. (съавтор Михаил Груев).

1999–2019 – Член на History Education Committee (HEC) – Center for Democracy and Reconciliation in South-East Europe (CDRSEE)

2008–2019 – Редактор, електронно историческо списание Анамнеза – http://anamnesis.info

2008–2019 – Член на експертния съвет на Института за изследване на близкото минало

2014–2019 – Член на издателския борд на Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi / Journal of Balkan Research Institute (Турция)

© 2019 Всички права запазени