Лектори

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ , доцент, дoктор по средновековна история

Асистент по средновековна история (от 1994 г.), учител по стара история (НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”, от 1989 г.).

КАТЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА , Доцент по Педагогика на обучението

Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ПОПОВА , доцент по педагогика

Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград, Факултет по педагогика, Подготвя и провежда лекционни курсове и семинарни упражнения със студенти в бакалавърски и магистърски програми в професионалните направления„Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, по учебните дисциплини: „Теория на възпитанието“, „Семейна педагогика“, „Педагогика“, „Етнопедагогика“, „Медийна педагогика“, „Религия и възпитание“, „Полова социализация в детството и юношеството“, „Семейно консултиране при деца с проблемно поведение“, „Превенция на насилието над деца“ и др. 

КАТЯ СТОЯНОВА , Доц. д-р инж. преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”

Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Разработва, организира и провежда различни квалификационни програми за учители.

  • Участва в изпитни комисии за ПКС, държавни изпити  и др.
  • Ръководство на едногодишни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ Разработване на методически материали и програми за квалификация на учители.

АНЕЛИ КРЕМЕНСКА , Доцент, гл. ас., мениджър и експерт по проекти за електронно обучение и нови методи на преподаване.

Води курсове за специалност: Биология и английски език, Обучение на университетски преподаватели – тренинги по проекти и консултации, Обучител на обучители по електронно, онлайн, дистанционно обучение, експерт и консултант по проекти на СУ и други университети.

ДИМИТЪР ГЮДУРОВ , доктор по История, ас. и гл. ас. в НБУ

Проекти – “Извори за българската история”, Конституционният въпрос в тоталитарна България  (1944-1989 г.), “Каталог на архивни документи -  “Тоталитарната държава  в България 1944-1989 г, Кипър и България в периодичния печат. Част І. От Берлинския конгрес (1878 г.) до Балканските войни (1912 г.).

© 2019 Всички права запазени