Лектори

ГЕОРГИ НИКОЛОВ НИКОЛОВ , Доцент, доктор История и археология

Заместник-декан на Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 3 ноември 2015 г. и досега. Член- заместник-председател на Управителния съвет на Македонския научен институт, Член на Асоциациацията на византинистите и медиевистите в България от 1992 г. Член на Международния Advisory Board of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Basin and South–East Europe, Ceraneum (Łódź, Polska), Член на Комисията за историческа география и пространствен анализ на Византия към Международната асоциация за византийски изследвания  – Виена (Commission for the Historical Geography and Spatial Analysis of Byzantium at the AIEB), Член съм редколегията на сп. Минало от 1994 г., Palaeobulgarica от 2011 г., Инициjал. Часопис за средњовековне студиjе от 2012 г., Македонски преглед.

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ , доцент, дoктор по средновековна история

Асистент по средновековна история (от 1994 г.), учител по стара история (НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ”, от 1989 г.).

КАТЯ ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА , Доцент по Педагогика на обучението

Департамент за информация и усъвършенстване на учители.

СНЕЖАНА АТАНАСОВА ПОПОВА , доцент по педагогика

Югозападен университет „Неофит Рилски”- Благоевград, Факултет по педагогика, Подготвя и провежда лекционни курсове и семинарни упражнения със студенти в бакалавърски и магистърски програми в професионалните направления„Педагогика“ и „Педагогика на обучението по…“, по учебните дисциплини: „Теория на възпитанието“, „Семейна педагогика“, „Педагогика“, „Етнопедагогика“, „Медийна педагогика“, „Религия и възпитание“, „Полова социализация в детството и юношеството“, „Семейно консултиране при деца с проблемно поведение“, „Превенция на насилието над деца“ и др. 

КАТЯ СТОЯНОВА , Доц. д-р инж. преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски”

Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Разработва, организира и провежда различни квалификационни програми за учители.

  • Участва в изпитни комисии за ПКС, държавни изпити  и др.
  • Ръководство на едногодишни програми за придобиване на професионална квалификация „учител“ Разработване на методически материали и програми за квалификация на учители.

АНЕЛИ КРЕМЕНСКА , Доцент, гл. ас., мениджър и експерт по проекти за електронно обучение и нови методи на преподаване.

Води курсове за специалност: Биология и английски език, Обучение на университетски преподаватели – тренинги по проекти и консултации, Обучител на обучители по електронно, онлайн, дистанционно обучение, експерт и консултант по проекти на СУ и други университети.

© 2019 Всички права запазени