Лектори

НИКОЛА РОМАНОВ ДЮЛЕРОВ, доктор по История

Главен асистент по средновековна обща история в катедра "Стара история, тракология и средновековна история" в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски" от 2010 г. досега.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ , доктор, магистър по политология

От декември 2014 г. – съветник към политическия кабинет на министър-председателя; Преподавател в Академията на МВР, в Русенския университет „Ангел Кънчев“, в Югозападния университет и в Пловдивския университет по дисциплини, свързани с националната сигурност, правата на човека и основните свободи, интеграционните полотики на национална и европейско равнище. От септември 2014 г. до март 2016 г. – главен експерт – анализатор в Центъра за изследвания по националната сигурност и отбрана към Българската академия на науките.

ИСА ИСА ХАДЖИАЛИ , гл. асистент доктор. Съавтор на учебни програми за научни дисциплини в ОКС бакалавър, ОКС магистър и ОНС.

  • Лектор в курсове за учители по биология в рамките на пост-магистърска квалификация.
  • Преподавател по биология към ДЕО, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.
  • Лектор в квалификационни курсове към ДИУУ гр. София за преподаване на ново учебно съдържание по Човекът и природата, 5 - 6 клас, и за придобиване на професионално-квалификационни степени.

СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПАНДИН , Доктор психолог

Хон. асистент (преподавадел в магистърска програма „Детско-юношеска и училищна п-я) - Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет „Проблемно поведение”, упражнения, докторант по „Теория на възпитанието и дидактика (Сравнително образование)”2010 г., „Детска и юношеска психология – диагностика и консултиране”, магистър.

ЛУЧИЯН АНГЕЛОВ МИЛКОВ , Професор по педагигика

Доктор на икономическите науки, Преподавател по дидактика; теория на възпитанието; доцимология; конфликтология; общуване, култура, професия; организация и управление на училището; административна култура; педагогическа и административна етика. Преподавател по дисциплини от психолого-педагогическия цикъл при студенти от бакалавърска и магистърска степени, специализанти, придобиващи педагогическа правоспособност в УНСС- София, Шуменски университет, ДИКПО- гр. Варна.

ВИОЛЕТА КОЦЕВА , Главен асистент „Етнология“ на Исторически факултет СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Магистър по етнология, с дългогодишен преподавателски опит, придобит в лекционни и семинарни занятия в специалност „Етнология“, „История“ и „Археология“ по етноложки дисциплини, както и като преподавател по история и история на немски език в ЧСУ „Ерих Кестнер“, София, България.

© 2019 Всички права запазени