Лектори

ЛУЧИЯН АНГЕЛОВ МИЛКОВ , Професор по педагигика

Доктор на икономическите науки, Преподавател по дидактика; теория на възпитанието; доцимология; конфликтология; общуване, култура, професия; организация и управление на училището; административна култура; педагогическа и административна етика. Преподавател по дисциплини от психолого-педагогическия цикъл при студенти от бакалавърска и магистърска степени, специализанти, придобиващи педагогическа правоспособност в УНСС- София, Шуменски университет, ДИКПО- гр. Варна.

ВИОЛЕТА КОЦЕВА , Главен асистент „Етнология“ на Исторически факултет СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Магистър по етнология, с дългогодишен преподавателски опит, придобит в лекционни и семинарни занятия в специалност „Етнология“, „История“ и „Археология“ по етноложки дисциплини, както и като преподавател по история и история на немски език в ЧСУ „Ерих Кестнер“, София, България.

РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ СПАСОВ , Главен асистент, доктор в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Докторант във Факултет по славянски филологии – 2016 г., докторант в Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – 2007 г. Научна специализация в Трети Римски Университет в гр. Рим, Италия, февруари – април 2007 г. Работа в Архива на „Пропаганда Фиде“, „Архиво секрето Ватикано“ и Библиотека Ватикана.

НАДКА ЦОЧЕВА КОЛЕВА , Магистър счетоводна отчетност

Икономист – счетоводител, Експерт  „Местни финанси” , Обучител по делегирани бюджети в образованието към Институт по публична администрация, към  НИОД,  към РААБЕ и към НСОРБ.

НАТАША ВЪЛЧЕВА ЦАНОВА , Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Катедра: Методика на обучението по биология“ 2008–2017, Заместник-Декан на Биологически факултет, ОКС магистър и СДК (април 2008-април 2012).

БЛАГОВЕСТА МИХАЙЛОВА ДИМОВА , Професионален обучител

Имма повече от 20 години опит в организирането и провеждането на обучения в областта на меките умения за педагози, училищни спихолози, НПО и държавни организации.

© 2019 Всички права запазени