Уважаеми колеги,

На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти :

„Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;“ (чл.7 ал.2 т.5);

Отдел "Квалификация" осъществява следните дейности:

1. Организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните педагогически кадри;“(чл.10 т.1); 

При участие в обучения в НЦПКПС, всеки обучаем попълва анкетна карта.

Електронната карта е изготвена и предоставена за попълване от педагогическите специалисти, с цел подобряване на обратната връзкакакто и повишаване качеството на материално-техническата база и учебния процес в НЦПКПС - гр.Банкя.

 

Моля изберете линк с Вашата тема на обучение!

1. "Създаване на електронно учебно съдържание за педагогически специалисти по професионална подготовка"

2. "Практически обучения на новоназначените директори"

3. "Обучение на учители по английски език, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка."

4."Обучение на учители, преподаващи по предмета гражданско образование".

5."Обучение на учители по история и цивилизации, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебни програми за профилирана подготовка".

6. "Компетентности - как подготвяме децата да създават бъдещето". 

7"Обучение на учители по информационни технологии, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка."

8. "Обучение на тема: "Климатът и аз. За въвеждане на знания по климатични промени и енергийна ефективност в училище."

9. "Практически обучения за директори на образователни институции".

10.Мотивация. Екипност. Лидерство.

11. „Програма за превенция и интервенция на агресията и насилието в училище"  

© 2021 Всички права запазени