Уважаеми колеги,

На основание чл.7 ал.2 т.5 и чл.10 т.1 от ПРАВИЛНИК  за устройството и дейността на Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти :

„Центърът, осигурява мониторинг на качеството на изпълнението на предлаганите квалификационни услуги;“ (чл.7 ал.2 т.5);

Отдел "Квалификация" осъществява следните дейности:

1. Организира изготвянето на анализи за необходимостта от конкретни обучения въз основа на проучване на интересите и потребностите, както и на степента на удовлетвореност на обучаваните педагогически кадри;“(чл.10 т.1); 

При участие в обучения в НЦПКПС, всеки обучаем попълва анкетна карта.

Електронната карта е изготвена и предоставена за попълване от педагогическите специалисти, с цел подобряване на обратната връзкакакто и повишаване качеството на материално-техническата база и учебния процес в НЦПКПС - гр.Банкя.

 

Моля изберете линк с Вашата тема на обучение!

1. "Компетентности - как подготвяме децата да създават бъдещето"

2. "Ролята на директора при прилагането на компетентностния подход в образователния процес за постигане на ключовите компетентности от целия училищен екип"

3. "Практически обучения на новоназначените директори"

4. "Обучение на учители по предприемачество, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебните програми за профилирана подготовка в XI и XII клас."

 5."Обучение на учители, преподаващи по предмета гражданско образование".

 6."Обучение на учители по география и икономика, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебни програми за профилирана подготовка".

 7."Обучение на учители по история и цивилизации, които от учебната 2020/2021 г. ще преподават по учебни програми за профилирана подготовка".

 

© 2020 Всички права запазени