Международен стандарт ISO 9001:2008 в организацията на НЦПКПС 

 

Ръководството, в лицето на Директора на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието, прие своята ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, изхождайки от убеждението, че развитието и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на нейните заинтересовани страни.


ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО НА НЦПКПС Е:

  • Да организира и провежда квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри и повишаване на управленската и финансовата компетентност на ръководните кадри в системата на образованието;
  • Да разработва и управлява проекти, свързани с квалификацията и обучението в съответствие с нуждите и потребностите на кадрите, работещи в образователната система на България.

За ефективното провеждане на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, Ръководство определи основните измерими цели по качеството:

  • Повишаване на качеството и ефективността на образование на всички нива в българската образователна система чрез изграждане и усъвършенстване на ключови компетентности на педагогическите специалисти, отговарящи на новите изисквания за качествено образование на младите хора;
  • Постигане на висока информираност на заинтересованите страни от висококачествени услуги в областта на обучението и подготовката на директори и учители, които НИОКСО предлага;
  • Осигуряване и поддържане на висока конкурентоспособност на НИОКСО и превръщането му в еталон.

 

Гаранция за изпълнение на  тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Система за управление на качеството, съответстваща на Международен стандарт ISO 9001:2008.

 

От 2012 година Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието е сертифициран от INTERTEK с номер Q120208.

© 2019 Всички права запазени