Екип

Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС

Димитър Асенов, Директор на НЦПКПС

Носител на златната значка на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен „Магистър по международни отношения” и „Магистър по подготовка и управление на европейски проекти“.

Работил е в Централата на Синдиката на българските учители, Министерството на образованието и науката, както и в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР) като международен наблюдател при провеждането на международното изследване за качеството на образованието TALIS 2013 г.

Представител на България в Европейската мрежа на съветниците по образователна политика на Съвета на Европа (EPAN) - (РГ за обучение на учители).

Представител на България в програмен комитет „Стратегическа конфигурация“ и програмен комитет „Приобщаващи, новаторски и мислещи общества“ към Рамкова програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК).

Представител на България в Общото събрание на Европейската изследователска инфраструктура „Европейското социално изследване“ (ESS-ERIC).

Успешно завършил квалификационно обучение по „Лидерство и стратегическо мислене в образованието”, както и квалификационни обучения по „Развиване на управленски умения“ и „Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”.

Автор на публикации свързани с процеса на формиране и осъществяване на публични образователни политики.

e-mail: d.asenov@mon.bg

Иванка Стоянова, Заместник-директор на НЦПКПС

Иванка Стоянова, Заместник-директор на НЦПКПС

Завършила МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" Варна - "Магистър по Здравен мениджмънт";  ШУ „Епископ Константин Преславски“ – „Магистър по публична администрация“, “ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Бакалавър по специалността: „Начален учител“.

Работила е като учител, медицинска сестра, управител на фирма, директор на общинско предприятие.

E-mail: iv.stoyanova@mon.bg

                 

Боряна Велинова, Началник отдел

Боряна Велинова, Началник отдел "АПФСО"

Завършила ШУ „Епископ Константин Преславски“, магистър по български език и история, владее английски език. Организира и контролира административно – правно и финансово – стопанското осигуряване в Центъра. Изготвя проекти на договори, свързани с дейността на института , отговаря   за снабдяването съхраняването, стопанисването и използването на стоково – материални ценности.

E-mail: b.kirilova@mon.bg

Мирела Стойкова, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

Мирела Стойкова, НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "КВАЛИФИКАЦИЯ"

Завършила СУ „Св. Климент Охридски”. Магистър по Образователен мениджмънт.

Изпълнява организационни и координиращи функции за провеждане на квалификационна дейност за кариерно развитие на педагогическите кадри.

Координира цялостната дейност по провеждането на обученията и квалификацията в НЦПКПС.

E-mail: m.stoykova@mon.bg

Светлана Любенова, Организатор

Светлана Любенова, Организатор "Учебна дейност" в НЦПКПС

Завършила Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски" със специалности: „Треньор по спортна стрелба“ и  „Учител по физическо възпитание“.  Майстор на спорта. Носителка на медали от републикански, балкански и европейски първенства. Допълнителна квалификация: Графичен и уеб дизайн.

E-mail: s.lyubenova@mon.bg

Богдана Велинова, Организатор - експерт обучения

Богдана Велинова, Организатор - експерт обучения

Завършила  специалност: „Международни икономически отношения в МВБУ“ – бакалавър и магистър по „Дигитален маркетинг“.

E-mail: b.velinova@mon.bg

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Йорданка Драгоманова, ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Завършила ВИИ „Карл Маркс“ (УНСС) със специалност: „Икономист“. Работила е като главен счетоводител в Министерствотото на културата, Институт по Електроника, Дирекция „Управление“ при МНП и БАН.

E-mail: y.dragomanova@mon.bg

 

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Йорданка Иванова, КАСИЕР - ДОМАКИН

Завършила СПТУ по строителство в гр. Пазарджик, работила е като технически сътрудник в БДЖ. От 1986 г. до сега касиер – домакин в НЦПКПС. Отговаря за правилното оформяне на документите, свързани с движението на финансови средства, стоково-материални ценности, основни фондове, разчети и платежни задължения. Организира съхраняването на финансово-счетоводните документи.

E-mail: yordanka.ivanova@mon.bg

Мариана Георгиева, Рецепционист

Мариана Георгиева, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2011 г. в НЦПКПС.

Галина Иванова, Рецепционист

Галина Иванова, Рецепционист

Технически сътрудник - администратор от 2005 г. в НЦПКПС.     

Анна Балджиева, Секретар

Анна Балджиева, Секретар

Завършила бакалавър Международни отношения в Университет за национално и световно стопанство, гр. София. Владее испански, френски и английски език. Изучава "Право на ЕС" по международна магистърска програма между СУ "Св.Климент Охридски", гр.София и Франция. Занимавала се е с международно сътрудничество и европейски проекти.

E-mail: a.baldzhieva@mon.bg

© 2020 Всички права запазени